Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις
1 Πρόσκληση στην 22η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
2 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
3 Πρόσκληση για τη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Γόρτυνας
4 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
5 Ορισμός Άμισθου Συμβούλου
6 Πρόσκληση στην 21η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
7 Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης
8 Γνωστοποίηση Προκήρυξης Ειδικών Συμβούλων
9 Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Γόρτυνας
10 Πρόσκληση στην 20η Ειδική Συνεδρίαση Έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
11 Πρακτικό Επιτροπής για την Κατάρτιση των Πινάκων Πρόσληψης στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Γόρτυνας - ΣΟΧ 3/2019
12 Πρακτικό Επιτροπής για την Κατάρτιση των Πινάκων Πρόσληψης στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Γόρτυνας - ΣΟΧ 2/2019
13 Πρόσκληση στην 20η Ειδική Συνεδρίαση Έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
14 Ανακεφαλαίωση Προϋπολογισμού 2019
15 Πρόγραμμα Ψηφοφορίας για της Ευρωεκλογές, της Περιφερειακές, της Δημοτικές και Κοινοτικές Εκλογές 26 Μαΐου 2019
16 Ματαίωση διαγωνιστικής διαδικασίας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού του έργου µε τίτλο:"Αναβάθμιση τμημάτων οδοποιίας της κοινότητας Πρινιά του Δήμου Γόρτυνας"
17 Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: "Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χωρών και λοιπές δράσεις Δήμου Γόρτυνας"
18 Συντήρηση - Επισκευή Αγροτικής Οδοποιίας Δ. Γόρτυνας
19 Προκήρυξη Διαγωνισμού "Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & Αύλειων Χώρων και Λοιπές Δράσεις Δήμου Γόρτυνας"
20 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ., του έργου «Αποκατάσταση καθίζησης και έργα προστασίας του οδοστρώματος της δημοτικής οδού Αμπελούζος – Γέργερη Δ. Γόρτυνας»
21 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ., του έργου «Επισκευή κτιρίου πρώην δημοτικού σχολείου Μουλιών και ανάδειξη του αύλειου χώρου»
22 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ., του έργου «Αναβάθμιση τμημάτων οδοποιίας της κοινότητας Πρινιά του Δήμου Γόρτυνας»
23 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ., του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Γόρτυνας»
24 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ., του έργου «Έργα αναβάθμισης οδοποιίας Δήμου Γόρτυνας για το έτος 2019»
25 Εθνικό Κτηματολόγιο - Ανακοίνωση
26 Ταξιδεύεις το Χειμώνα Προετοιμάσου!
27 Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγουμένη δημοσίευση για την προμήθεια καυσίμων (τμήμα 1) “Καύσιμα (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτ., πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης)”
28 Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι πολιτών της Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα ενόψει των αυτοδιοικητικών και των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Προθεσμία εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους
29 Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγουμένη δημοσίευση για την υπηρεσία με τίτλο "Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων οχημάτων και προμήθεια ελαστικών για το έτος 2018"
30 Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης "Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών οικισμού Μ. Βρύσης Δ. Γόρτυνας"
31 Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης "ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΚΕΡΑΤΟΚΕΦΑΛΙ" Δ.Ε. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ Δ. ΓΟΡΤΥΝΑΣ (ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ-ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ)"
32 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ., του έργου «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ρούβα Δ. Γόρτυνας»
33 Μεταβίβαση αρμοδιότητας διατάκτη
34 Αίτηση / Δήλωση ορισμού χρηστών Δήμου Γόρτυνας στο σύστημα κληρώσεων μελών επιτροπών (Μη.Μ.Ε.Δ)
35 Προστασία από δασικές πυρκαγιές
36 Αντικατάσταση Δημοτικού Συμβούλου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
37 Προϋπολογισμός 2018
38 Ανάθεση καθηκόντων στον εντεταλμένο ΔΣ Σέγκο Κωνσταντίνο
39 Αποτελέσματα σχετικά με την ΣΟΧ 1/2017
40 Διευκρινίσεις τεχνικών προδιαγραφών για τον Διαγωνισμό με τίτλο «Είδη Ατομικής Προστασίας»
41 Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο "Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων"
42 Ανακοίνωση για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
43 Ορισμός Νέου Αντιδημάρχου στη Δ.Ε Ρούβα του Δήμου Γόρτυνας
44 Ανάθεση Νέων Αρμοδιοτήτων
45 Ανάθεση Νέων Αρμοδιοτήτων
46 Ορισμός Νέου Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
47 Ορισμός Νέου Αντιδημάρχου στη Δ.Ε Γόρτυνας του Δήμου Γόρτυνας
48 Ανακοίνωση Πρόσληψης Ειδικού Συνεργάτη
49 Ορισμός Νέου Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας
50 Ανοιχτός Διαγωνισμός: ∆ιαµόρφωση Αυλής - Συντήρηση και Αναβάθµιση Κτιρίου Γυµνασίου Βαγιονιάς ∆. Γόρτυνας
51 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για πρόσληψεις υδρονομέων άρδευσης
52 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τις προσλήψεις υδρονομέων άρδευσης έτους 2017
53 Περίληψη προϋπολογισμού Δήμου Γόρτυνας έτους 2017
54 Αντικατάσταση Δημοτικού Συμβούλου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Γόρτυνας
55 Διόρθωση της 253/2017 απόφασης περί Αντιδημάρχου Δ.Ε Γόρτυνας
56 Ορισμός Νέου Αντιδημάρχου στη Δ.Ε Γόρτυνας του Δήμου Γόρτυνας
57 Ορισμός Νέου Αντιδημάρχου στη Δ.Ε Γόρτυνας του Δήμου Γόρτυνας
58 Ανανέωση θητείας Αντιδημάρχου στη Δ.Ε. Γόρτυνας του Δήμου Γόρτυνας
59 Πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου
60 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπόν υλικών γραφείου- εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
61 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την Δ.Ε. Ρούβα 2016
62 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την Δ.Ε. Γόρτυνας 2016
63 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας 2016
64 Συντήρηση και επισκευή των μεταφορικών μέσων, οχημάτων και προμήθεια ελαστικών
65 Επισκευή και συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων
66 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την Δ.Ε. Κόφινα 2016
67 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων
68 Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου ύδρευσης Οικισμού Πρινιά
69 Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2016
70 Κοινωνικό τηλεοπτικό σποτ για τις δασικές πυρκαγιές
71 Αρμοδιότητες Προέδρου Αγίας Βαρβάρας
72 Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
73 Ανάθεση της Εποπτείας και του Συντονισμού Συγκεκριμένων Δράσεων του Δήμου σε Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
74 Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων
75 Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων
76 Απόφαση Ορισμού Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων
77 Πρόσκληση στην 27η Ειδική Συνεδρίαση Έτους 2014 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας, του Συμβούλου του Επιτυχόντος Συνδυασμού που έχει Εκλεγεί με τις Περισσότερες Ψήφους
78 Δημοσίευση Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2012 Δήμου Γόρτυνας
79 Προϋπολογισμός Δήμου Γόρτυνας 2014
80 Ορισμός Νέας Ημερομηνίας Διεξαγωγής Ανοικτής Δημοπρασίας Έργου "Ανάπλαση Πλατειών Διονυσίου, Παναγιάς - Χώρος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δ. Γόρτυνας"
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA