Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δια περιφοράς
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δια περιφοράς PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ
 1. Χατζάκη-Σφακιανάκη Σοφία
 2. Τσικνάκης Κωνσταντίνος
 3. Κουμιανάκη Γεώργιο
 4. Δεσδενάκη Αθανάσιο
 5. Μπομποδάκη Στυλιανό
 6. Ξυλούρη Σταύρο


ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

 

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη δια περιφοράς συνεδρίαση του , που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’), μέσω τηλεφώνου με sms, την 4η Μαΐου 2020 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης την 09:00 και λήξη την 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:


 

ΘΕΜΑΤΑ

 1. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή προστατευτικού τοιχίου εντός οικισμού Στόλων Δήμου Γόρτυνας», έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης σύμβασης του έργου.
 2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Επισκευή κτιρίου πρώην Δημοτικού σχολείου Μουλίων και ανάδειξη αύλειου χώρου»
 3. Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής αντλητικού συγκροτήματος υδρευτικής – αρδευτικής γεώτρησης της Κοινότητας Αγίων Δέκα στη θέση Ξερόκαμπος Μεγάλη γεώτρηση, λόγω του κατεπείγοντος.
 4. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση οικισμού ΤΚ Άνω Μουλίων Δ.Γόρτυνας»
 5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργουμε τίτλο «Αποκατάσταση καθίζησης και έργα προστασίας του οδοστρώματος της δημοτικής οδού Αμπελούζος-Γέργερη Δ.Γόρτυνας»
 6. Τροποποίηση ημερομηνίας διενέργειας Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Έργα αναβάθμισης οδοποιίαςΔήμου Γόρτυνας για το έτος 2019»
 7. Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής αντλητικού συγκροτήματος υδρευτικής γεώτρησης της Κοινότητας Αμπελούζου στη θέση Άγιος Φανούριος, λόγω του κατεπείγοντος.
 8. Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής αντλητικού συγκροτήματος υδρευτικής γεώτρησης της Κοινότητας Ασημίου στη θέση Καπαριά, λόγω του κατεπείγοντος.
 9. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016.
 10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαπλάτυνση υφιστάμενου τεχνικού εντός οικισμού Αγίας Βαρβάρας (περιοχή Καμπιθιανή Καμάρα)».
 11. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δ.Γόρτυνας(εγκαταστάσεις γηπέδων ποδοσφαίρου Ρούβα & Γόρτυνας)»
 12. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Αναπλάσεις – Αισθητικές αναβαθμίσεις οικισμού Λαρανίου Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας Δ. Γόρτυνας»
 13. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση- Εκσυγχρονισμός συστήματος ύδρευσης οικισμού Άνω Μουλίων Δ.Γόρτυνας»
 14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Ασημίου και στην Τ.Κ. Γκαγκαλών Δ. Γόρτυνας».
 15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή κιβοτοειδούς αγωγού σε ρέμα στην τοποθεσία ΚΟΝΤΟΥ Τ.Κ. Λαρανίου του Δήμου Γόρτυνας».
 16. Ανάκληση της αρ. 320/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού τηςπρομήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Γόρτυνας»
 17. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού τηςπρομήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανήματος έργου του Δήμου Γόρτυνας»
 18. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού τηςπρομήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ»
 19. Διαγραφή χρεών οφειλέτη της Δ.Ε. Κόφινα του Δήμου (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)
 20. Διαγραφή χρεών οφειλέτη της Δ.Ε. Κόφινα του Δήμου (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)
 21. Διαγραφή χρεών οφειλέτη της Δ.Ε. Κόφινα του Δήμου (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)
 22. Διαγραφή χρεών οφειλέτη της Δ.Ε. Γόρτυνας του Δήμου (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)
 23. Διαγραφή χρεών οφειλέτη της Δ.Ε. Γόρτυνας του Δήμου (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)
 24. Διαγραφή χρεών οφειλέτη της Δ.Ε. Γόρτυνας του Δήμου (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)
 25. Διαγραφή χρεών οφειλέτη της Δ.Ε. Γόρτυνας του Δήμου (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)
 26. Διαγραφή χρεών οφειλέτη της Δ.Ε. Γόρτυνας του Δήμου (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)
 27. Διαγραφή χρεών οφειλέτη της Δ.Ε. Γόρτυνας του Δήμου (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)
 28. Διαγραφή χρεών οφειλέτη της Δ.Ε. Γόρτυνας του Δήμου (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)
 29. Διαγραφή χρεών οφειλέτη της Δ.Ε. Γόρτυνας του Δήμου (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας με sms από το προσωπικό σας κινητό, προς το κινητό της γραμματείας της Οικονομικής Επιτροπής  (6982791490) ή προς το κινητό του Προέδρου (6983 598 515) καθώς επίσης και για τις απόψεις σας επί των ανωτέρω θεμάτων και για την ψήφο σας.Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Κοκολάκης Ελευθέριος

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (173 ΚB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA