Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού και Ανίχνευσης Διαρροών του Υπάρχοντος Δικτύου Υδροδότησης του Δήμου Γόρτυνας
Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού και Ανίχνευσης Διαρροών του Υπάρχοντος Δικτύου Υδροδότησης του Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

2023-06-28_16_19_00-window.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔIΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΡΗΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020
ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.200.000 € (προ ΦΠΑ)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ευρωπαική Ένωση (Ταμείο Συνοχής) / Εθνικοί Πόροι (ΠΔΕ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Περιλαμβάνονται τα παρακάτω:
 • Λεπτομερή Σχεδιασμό του προσφερόμενου ολοκληρωμένου συστήματος.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση του ηλεκτρονικού υλικού (Server, Client, εκτυπωτές, οθόνη προβολής, κ.λ.π.) του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) όπως αυτά αναφέρονται στα τεύχη.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση των 37 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Δεξαμενών - Αντλιοστασίων Γεωτρήσεων, μέσα στο Δήμο Γόρτυνας καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού αυτών.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του λογισμικού που απαιτείται για την λειτουργία του Συστήματος.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένωντων όποιων αναμεταδοτών απαιτηθούν για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του
 • Συστήματος, καθώς και την υποβολή των αιτήσεων για την χορήγηση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των επικοινωνιακών συστημάτων ή όποιες άλλες Υπηρεσίες ή Φορείςαπαιτούνται.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση όσων οργάνων - συσκευών - εξαρτημάτων αναφέρονται στημελέτη (μετρητές στάθμης, παροχής, πίεσης, κ.λ.π.)
 • Εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί τόπου (επιτόπια τεστ).
 • Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του Συστήματος.
 • Παράδοση σχεδίων, εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (τεκμηρίωση).
 • Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του Συστήματος.
 • Λειτουργία και υποστήριξη του συστήματος κατά την δοκιμαστική λειτουργία.
 • Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας (εγγύηση/ συντήρηση καλής λειτουργίας για το διάστημαμετά την Οριστική Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή της προμήθειας (Συστήματος), το οποίο αναφέρεται στην Τεχνική Προσφορά και αξιολογείται)
ΟΦΕΛΗ:
Μέσω της προμήθειας του προτεινόμενου συστήματος, ο Δήμος Γόρτυνας, επιδιώκει να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της προς τους καταναλωτές. Θα δώσει λύση στα υδρευτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει μέχρι στιγμής και αφορούν:
 • Την εξασφάλιση των ποσοτήτων εκείνων του νερού που είναι ανά πάσα στιγμήικανές να καλύπτουν ένα λογικό επίπεδο κατανάλωσης.
 • Την διαφύλαξη και διατήρηση της ποιότητας του υδροφόρου ορίζοντα και της ποιότητας του προσφερόμενου νερού, αποφεύγοντας φαινόμενα και συνθήκες υπεράντλησης υπογείων υδάτων, που έχουν ως αποτέλεσμα την μόλυνση τουυδροφόρου ορίζοντα με υφάλμυρο νερό.
 • Την αδιάκοπη παροχή νερού, που ικανοποιεί τις προβλεπόμενες από το νόμοπροδιαγραφές ποιότητας, μέσα από ένα δίκτυο διανομής και υπό την απαραίτητηπίεση.
 • Την εξυπηρέτηση των καταναλωτών με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο.

 

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA