Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

 

ΠΡΟΣ

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ

 1. Tσικνάκη Κωνσταντίνο
 2. Κουμιανάκη Γεώργιο
 3. Φωτάκη Γεώργιο
 4. Σηφάκη Στυλιανό
 5. Σχοιναράκη Νικόλαο
 6. Ξυλούρη Σταύρο

(σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας).

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 • Τεχνική υπηρεσία
 • Οικονομική υπηρεσία

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  (άρθρο 75 Ν.3852/2010όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 24η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 

 1. Διαγραφή χρεών οφειλέτών της Δ.Ε. Κόφινα του Δήμου (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06).
 2. Έγκριση του πρακτικού Ι της επιτροπής και ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Έργα Διαμόρφωσης Κοινόχρηστου Χώρου στον Οικισμό Αγίας Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας».
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής του 2ου – τελικού σταδίου και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης: «Μελέτη για το Αποχετευτικό Δίκτυο (Εσωτερικό και Εξωτερικό) Ακάθαρτων Οικισμών Άγιοι Δέκα – Μητρόπολης – Αμπελούζου και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων».
 4. Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ επιτροπής και κατακύρωση του προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση Εξωτερικού Χώρου Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Πρινιά Δήμου Γόρτυνας», προϋπολογισμού 10.850,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)».
 5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης – Κατασκευή Τμήματος Αποχέτευσης Οικισμού Μουλίων».
 6. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Κύριας Σύμβασης, 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση Γηπέδου Μπάσκετ Οικισμού Σοκαρά Δ. Γόρτυνας».
 7. Έγκριση του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού και του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού για «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών».
 8. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών, στα πλαίσια του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
 9. Έγκριση λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων ενταλμάτων προπληρωμής.
 10. Τροποποίηση της αρ. 297/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Λειτουργία Δυο (2) Φωτοβολταϊκών Σταθμών Ισχύος 300 Kw με το Σχήμα του Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού σε Γήπεδα Ιδιοκτησίας του Δήμου Γόρτυνας».
 11. Έγκριση του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού και του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού για «Προμήθεια Υλικών Τσιμεντόστρωσης (Σκυρόδεμα-Πλέγματα) Αγροτικών Οδών Οικισμού Βάλη Δ. Γόρτυνας».
 12. Έγκριση του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού και του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη της επιτροπής διαγωνισμού για «Προμήθεια Ετοίμου Σκυροδέματος και Δομικού Πλέγματος του Δήμου Γόρτυνας».
 13. Έγκριση πρακτικού ΙΙI της επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Ενός (1) Απορριμματοφόρου Οχήματος Τύπου Πρέσας Χωρητικότητας 22m3» του Δήμου Γόρτυνας (με αριθμ.συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 139750).
 14. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου 12ης αναμόρφωσης.
 15. Έγκριση του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού και του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη της επιτροπής διαγωνισμού για την «Συντήρηση Επισκευή Αντλητικών Συγκροτημάτων».
 16. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης στους Οικισμούς Καστέλλι και Ατσιπάδες Κοινότητας Άνω Ακρίων», προϋπολογισμού 225.700,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)».
 17. Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Γόρτυνας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου για τη διενέργεια αρχαιολογικής παρακολούθησης στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης «Υποδομές Ύδρευσης Δήμου Γόρτυνας» του Υποέργου 2 «Βελτίωση Συνθηκών Ύδρευσης Οικισμού Μητρόπολης του Δήμου Γόρτυνας».
 18. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
 19. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2809/2022 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Ορισμός Δικηγόρου για την Παροχή Γνωμοδότησης Σχετικά με το Νομικό Χειρισμό της με Αριθμό 413/408/2022 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου» και άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της διαταγής αυτής.
 20. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2810/2022 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Ορισμός Δικηγόρου για την Παροχή Γνωμοδότησης Σχετικά με το Νομικό Χειρισμό της με Αριθμό 412/407/2022 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου» και άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της διαταγής αυτής.
 21. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών προς ΔΕΔΔΗΕ.
 22. Έγκριση μελετών, τευχών δημοπράτησης και υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Γόρτυνας» στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.
 23. Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 349/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Ασημίου - Διονυσίου – Καστελίου –Αγίας Βαρβάρας - Γέργερης».
 24. Σύνταξη και εισήγηση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας έτους 2023.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (152 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA