Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσληψη Παιδιάτρου με Σύμβαση Έργου
Πρόσληψη Παιδιάτρου με Σύμβαση Έργου PDF Εκτύπωση
Ο Δήμος Γόρτυνας έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, και του άρθρου 21 του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Την υπ' αριθμό 273/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η οποία στάλθηκε με το υπ αρίθ 18490/22-10-2019 έγγραφο μας στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για έλεγχο νομιμότητας
 3. Την 16762/01-10-2019 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη πιστώσεων.
 4. Το γεγονός ότι ή συγκεκριμένη σύμβαση μίσθωσης έργου άφορα το συνχρηματοδοτούμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περίοδος 2019-2020.
Ανακοινώνει
Την πρόθεση του Δήμου Γόρτυνας να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου με αντικείμενο «Έλεγχος Υγείας Φιλοξενούμενων Νηπίων - Βρεφών» στους Παιδικούς Σταθμούς Αγίας Βαρβάρας Ασημίου και Ρούβα και στον Βρεφικό Σταθμό Ρούβα.
Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ένας/μια Ιατρός ειδικότητας Παιδίατρος.
Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2020 και με δυνατότητα ανανέωσης για όσο διάστημα ανανεώνεται το πρόγραμμα.

 

Απαιτούμενα Προσόντα & Δικαιολογητικά

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 2. Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος.
 3. Άδεια τίτλου ειδικότητας Παιδιάτρου των αρμοδίων Ελληνικών αρχών.
 4. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.
 5. Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ίδιου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.
 6. Βιογραφικό.
 7. Προϋπηρεσία.
 8. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 9. Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία από 24 έως 65 ετών.
 10. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.
 11. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

 

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,

 1. Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γραφείο Προσωπικού Δήμου Γόρτυνας Δ.Ε.Ρούβα, Γέργερη Τ.Κ. 70003 Υπόψην Κα Αναστασάκη Ιωάννας
 2. Αυτοπροσώπος στο Γραφείο Πρωτοκόλλου Δημαρχείο Γόρτυνας, Άγιοι Δέκα Ηρακλείου, (πληροφορίες τηλέφωνα 2894340311).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 12/11/2019 έως και 20/11/2019

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

 

Η Αντιδήμαρχος


Χατζάκη - Σφακιανάκη Σοφία

 


Ανακοίνωση - Αρχείο pdf (368 ΚΒ)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA