Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 24η του μηνός Ιουλίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 1. Ακύρωση έγκρισης και επανεξέταση πρακτικού επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή κτιρίου πρώην Δημοτικού Σχολείου Μουλίων και Ανάδειξη του αύλειου χώρου» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 86738
 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση οικισμού Τ.Κ. Άνω Μουλίων Δήμου Γόρτυνας».
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαπλάτυνση υφιστάμενου τεχνικού εντός οικισμού Αγίας Βαρβάρας (περιοχή Καμπιθιανή Καμάρα)».
 4. Ανάθεση υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο και καθορισμός της αμοιβής του
 5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργουμε τίτλο «Αποκατάσταση καθίζησης και έργα προστασίας του οδοστρώματος της δημοτικής οδού Αμπελούζος-Γέργερη Δ.Γόρτυνας»
 6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Εργασίες αναβάθμισης οδών εντός του οικισμού Βουρβουλίτη Τ.Κ.Αγίων Δέκα Δ. Γόρτυνας»
 7. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Συντήρηση – Βελτίωση Σχολικών υποδομών Δήμου Γόρτυνας»
 8. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο « Αποπεράτωση κτιρίου θεάτρου Δ.Ε. Ρούβα»
 9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων των οικισμών Στάβιες – Φουρνοφάραγγο Δημοτικής Ενότητας Κόφινα του Δήμου Γόρτυνας».
 10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση αποχετευτικού δικτύου οικισμού Πρινιά- Απεσωκάρι – Βασιλικά Ανώγεια».
 11. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης,  1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ΚΑΙ 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αντικατάσταση μέρους εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Λαρανίου-Αγίας Βαρβάρας»
 12. Έγκριση 2ου Τακτοποιητικού Πίνακα Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης του έργου «Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών εξωτερικής επιφάνειας αιθρίου Λυκείου Αγίας Βαρβάρας»
 13. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής πρός το Δημοτικό Συμβούλιο περί τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας έτους 2020 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.
 14. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή νέας δεξαμενής άρδευσης στην Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας»
 15. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Επισκευή και συντήρηση κτίσματος Άνω Μουλίων Δήμου Γόρτυνας»
 16. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών πρός ΔΕΔΔΗΕ και εξειδίκευση δαπανών.
 17. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης του έργου «Τοιχείο αντιπλημμυρικής προστασίας οικισμού Λαρανίου Δήμου Γόρτυνας»
 18. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και υποδομών από έντονα καιρικά φαινόμενα σε τοιχεία αντιστήριξης στους οικισμούς Στέρνες -Βασιλική- Μιαμού»
 19. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης του έργου «Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Βαγιονιάς Δήμου Γόρτυνας»
 20. Διαγραφή χρεών οφειλέτη της Δ.Ε. Γόρτυνας του Δήμου (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)
 21. Διαγραφή χρεών οφειλέτη της Δ.Ε. Γόρτυνας του Δήμου (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)
 22. Διαγραφή χρεών οφειλέτη της Δ.Ε. Γόρτυνας του Δήμου (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)
 23. Διαγραφή χρεών οφειλέτη της Δ.Ε. Γόρτυνας του Δήμου (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)
 24. Διαγραφή χρεών οφειλέτη της Δ.Ε. Γόρτυνας του Δήμου (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)
 25. Διαγραφή χρεών οφειλέτη της Δ.Ε. Γόρτυνας του Δήμου (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)
 26. Διαγραφή χρεών οφειλέτη της Δ.Ε. Κόφινα του Δήμου (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)
 27. Διαγραφή χρεών οφειλέτη της Δ.Ε. Κόφινα του Δήμου (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)
 28. Διαγραφή χρεών οφειλέτη της Δ.Ε. Κόφινα του Δήμου (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)
 29. Διαγραφή χρεών οφειλέτη της Δ.Ε. Κόφινα του Δήμου (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)
 30. Διαγραφή χρεών οφειλέτη της Δ.Ε. Κόφινα του Δήμου (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)
 31. Έγκριση του Απολογισμού Αβάθμιας Εκπάίδευσης Δήμου Γόρτυνας για την περίοδο από 18-11-2019 έως 31-12-2019.
 32. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γόρτυνας για το οικον. έτος 2019
 33. Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο « Καθαρισμός γεωτρήσεων 2020»
 34. Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο « Συντήρηση Επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων 2020»
 35. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 22m3»
 36. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 22m3», στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016.
 37. Εξειδίκευση πίστωσης
 38. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών-μεταλλικών δεξαμενών- στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016
 39. Συγκρότηση επιτροπών, στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016, παρακολούθησης και παραλαβής των υπηρεσιών:1. ¨Συντήρηση και Υποστήριξη Υποδομών Πληροφορικής του Δήμου Γόρτυνας 2.¨Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Ασημίου – Διονυσίου – Καστελίου 3.¨Υπηρεσία επισκευής – επαναλειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Γέργερης¨4. ¨Καθαρισμός γεωτρήσεων 2020
 40. Έγκριση χορήγησης παράτασης του χρόνου παράδοσης – παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο : «Υπηρεσίες Οργάνωσης Ψηφιακών Αρχείων – Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων»
 41. Έγκριση χορήγησης παράτασης του χρόνου παράδοσης – παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο : « Αναβάθμιση – Επανασχεδίαση – Δικτυακής Πύλης (Portal) και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών»
 42. Έγκριση πρακτικών επιτροπής και κατακύρωση αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο « ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ »
 43. Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες επισκευής-επαναλειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Γέργερης»
 44. Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Ασημίου-Διονυσίου-Καστελίου»
 45. Άσκηση ή μη ένδικων βοηθημάτων κατά της με αριθμό ΔΔΠ 173/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Χανίων.
 46. Άσκηση ή μη ένδικων βοηθημάτων κατά της με αριθμό Διαταγής 207/210/2020 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου.
 47. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση των αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου.
 48. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «Αξιοποίηση ανάδειξης και προστασία χώρου βόρεια και δυτικά της Ιεράς Μονής Κουδουμά Δ. Γόρτυνας »
 49. Έγκριση πρακτικών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του προσώπων», ανάδειξη της εταιρείας GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας Λιπαντικών (Τμήμα 2 «λιπαντικά για τις ανάγκες του Δήμου Γόρτυνας «) Την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου για το Τμήμα 1 «καύσιμα (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτ., πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης)για τις ανάγκες του Δήμου Γόρτυνας και των σχολικών επιτροπών του», ματαίωση του διαγωνισμού για το Τμήμα 1 και προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την παρ 2 α του άρθρου 32 Ν 4412/2016 για το Τμήμα 1 «καύσιμα (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτ., πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης)  για τις ανάγκες του Δήμου Γόρτυνας και των σχολικών επιτροπών του, προϋπολογισμού 1.095.100,00 € με Φ.Π.Α. 24%, ύστερα από την παροχή σύμφωνης γνώμης της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ -Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 2 παρ.2γ.δδ του Ν.4013/2011, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.α της παρ.2 του άρθρου 21 του Ν.4441/2016).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κοκολάκης Ελευθέριος

Σχετικά Αρχεία

Πρόσκληση Αρχείο pdf (184 ΚB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA