Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Γόρτυνας κ κ
 1. Χατζάκη-Σφακιανάκη Σοφία
 2. Τσικνάκη Κωνσταντίνο
 3. Κουμιανάκη Γεώργιο
 4. Δεσδενάκη Αθανάσιο
 5. Μπομποδάκη Στυλιανό
 6. Ξυλούρη Σταύρο
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
(άρθρο 75 Ν.3852/2010όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)
Καλείσθε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 12η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:
 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες επισκευής-επαναλειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Γέργερης»
 2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Ασημίου-Διονυσίου-Καστελίου»
 3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση-Διαμόρφωση Δημοτικού σχολείου Σταβίων Δ.Ε. Κόφινα Δήμου Γόρτυνας»
 4. Ορισμός Επιτροπής για διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων του Μη.Μ.Ε.Δ., για το έτος 2021
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση αποχετευτικού δικτύου οικισμού Νιβρύτου Δ.Ε. Ρούβα Δ.Γόρτυνας»
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή προστατευτικού τοιχίου εντός οικισμού Στόλων Δήμου Γόρτυνας»
 7. Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής αντλητικού συγκροτήματος δημοτικής δεξαμενής ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Αγίας Βαρβάρας στη θέση Λαράνι, λόγω του κατεπείγοντος
 8. Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής αντλητικού συγκροτήματος δημοτικής δεξαμενής ύδρευσης Ασημίου Δ.Ε. Κόφινα στη θέση Νεκροταφείο, λόγω του κατεπείγοντος
 9. Ανάκληση των με αρ.179/22-06-2020 και 317/2020 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής και ανάδειξη νέου προσωρινού μειοδότη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Έργα αναβάθμισης οδοποιίας Δήμου Γόρτυνας για το έτος 2019»
 10. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής, στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016, των υπηρεσιών:
  1. Υπηρεσίες απολύμανσης - απεντόμωσης – μυοκτονίας για τις ανάγκες του Δήμου Γόρτυνας
  2. Δαπάνες εκκένωσης δεξαμενής λυμάτων Δημαρχείου Δήμου Γόρτυνας Γόρτυνας
  3. Παροχή υπηρεσιών σύνταξης φακέλων 5 προσκλήσεων στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης
  4. Δαπάνες για την έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας του πυροσβεστικού οχήματος
  5. Συντήρηση και επισκευή αγροτικής οδοποιίας της Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας
  6. Συντήρηση και επισκευή αγροτικής οδοποιίας της Δ.Ε. Γόρτυνας
  7. Συντήρηση και επισκευή αγροτικής οδοποιίας της Δ.Ε. Κόφινα
  8. Συντήρηση και επισκευή αγροτικής οδοποιίας της Δ.Ε. Ρούβα
  9. Συντήρηση και Υποστήριξη Υποδομών Πληροφορικής του Δήμου Γόρτυνας
  10. Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Ασημίου – Διονυσίου – Καστελίου
  11. Υπηρεσία επισκευής – επαναλειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Γέργερης
  12. Καθαρισμός φρεατίων Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας
  13. Καθαρισμός φρεατίων Δ.Ε. Γόρτυνας
  14. Καθαρισμός φρεατίων Δ.Ε. Κόφινα
  15. Καθαρισμός φρεατίων Δ.Ε. Ρούβα
  16. Αναδιοργάνωση και συντήρηση υποδομών πληροφορικής και δικτύων
  17. Εργασίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών και συσκευών φαξ των υπηρεσιών του Δήμου Γόρτυνας
  18. Συντήρηση και Επιτροπή κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας – Κόφινα
  19. Συντήρηση και Επιτροπή κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Γόρτυνας – Ρούβα
  20. Αμοιβή για την υποστήριξη διπλογραφικού & σύνταξη οικονομικών καταστάσεων 2018
  21. Εργασίες εδαφολογικών ερευνών για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου επέκτασης του υφιστάμενου κοιμητηρίου οικισμού Αγίων Δέκα
 11. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής, στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016, των προμηθειών:
  1. μη εξειδικευμένες προμήθειες όπως φαρμακοεπιδεσμικό υλικό φαρμακείου, εμβόλια, αντισηπτικά, μάσκες, γάντια κτλ.
  2. προμήθεια πινακίδων οδοσήμανσης, οδικής κυκλοφορίας, καθρέπτες και πινακίδων για ιρλανδικές διαβάσεις
  3. Παραλαβή των υλικών για τη συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων της Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας
  4. Παραλαβή των υλικών για τη συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων της Δ.Ε. Γόρτυνας,
  5. Παραλαβή των υλικών για τη συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων της Δ.Ε. Κόφινα,
  6. Παραλαβή των υλικών για τη συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων της Δ.Ε. Ρούβα,
  7. προμήθεια υλικών ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας
  8. προμήθεια υλικών ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης Δ.Ε. Γόρτυνας
  9. προμήθεια υλικών ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης Δ.Ε. Κόφινα
  10. προμήθεια υλικών ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης Δ.Ε. Ρούβα,
  11. προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας,
  12. προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Γόρτυνας,
  13. για τη προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Κόφινα,
  14. για τη προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Ρούβα
  15. προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρες, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας, ως εξής :
  16. προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρες, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Δ.Ε. Γόρτυνας,
  17. προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρες, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Δ.Ε. Κόφινα, ως εξής :
  18. προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρες, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Δ.Ε. Ρούβα
  19. Προμήθεια σιδηρικών ειδών Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας
  20. Προμήθεια σιδηρικών ειδών Δ.Ε. Γόρτυνας
  21. Προμήθεια σιδηρικών ειδών Δ.Ε. Κόφινα
  22. Προμήθεια σιδηρικών ειδών Δ.Ε. Ρούβα
  23. Προμήθεια προϊόντων ξυλείας του Δήμου Γόρτυνας
  24. Προμήθεια ειδών αίθουσας Δουλίου Δήμου Γόρτυνας
  25. Προμήθεια κουφωμάτων για την ανακαίνιση κτιρίων του Δήμου Γόρτυνας
  26. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας
  27. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε. Γόρτυνας
  28. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε. Κόφινα
  29. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε. Ρούβα
  30. Προμήθεια χρωμάτων επίχρισης και ειδών κιγκαλερίας για τη Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας
  31. Προμήθεια χρωμάτων επίχρισης και ειδών κιγκαλερίας για τη Δ.Ε. Γόρτυνας
  32. Προμήθεια χρωμάτων επίχρισης και ειδών κιγκαλερίας για τη Δ.Ε. Κόφινα
  33. Προμήθεια χρωμάτων επίχρισης και ειδών κιγκαλερίας για τη Δ.Ε. Ρούβα
  34. προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος Δ.Ε. Γόρτυνας,
  35. προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρα
  36. προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος Δ.Ε. Κόφινα
  37. προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος Δ.Ε. Ρούβα, ως εξής :
  38. Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας και Ρούβα
  39. Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Γορτυνας και Κόφινα
  40. Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την αναδιοργάνωση του server room
 12. Απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ) ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΑΓΙΩΝΙΑΣ-ΛΟΥΚΙΑ-ΚΟΥΜΑΣΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»
 13. Απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ) ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ - ΑΜΠΕΛΟΥΖΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»,
 14. Απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ) ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ-ΑΓΙΟ ΘΩΜΑ-ΠΡΕΒΕΛΙΑΝΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»
 15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΤΑΒΙΕΣ – ΦΟΥΡΝΟΦΑΡΑΓΓΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΦΙΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ»
 16. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Συντήρηση γηπέδου μπάσκετ οικισμού Σοκαρά Δ.Γόρτυνας»
 17. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Αποπεράτωση κτιρίου θεάτρου Δ.Ε. Ρούβα»
 18. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής και κατακύρωση αναδόχου της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια καυσίμων (τμήμα 1) Καύσιμα (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτ., πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης) για τις ανάγκες του Δήμου Γόρτυνας και των Σχολικών του επιτροπών
 19. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016 των υπηρεσιών:
  1. ¨Εκκαθάριση της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Γόρτυνας
  2. ¨Εκκαθάριση της ΔΕΑΤΕΚ ΑΕ ΟΤΑ
 20. Ανάθεση σε δικηγόρο σύνταξης γνωμοδότησης για άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ' αρ. ΔΔΠ 331/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Χανίων (Τμήμα Α)
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Κοκολάκης Ελευθέριος

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 163 KB)

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA