Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση στην 22η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
Πρόσκληση στην 22η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 68 του Ν.3852/2010, σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 17η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:30 το βράδυ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Γόρτυνας στους Αγίους Δέκα, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Έγκριση Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα για την υλοποίηση του προγράμματος «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» Δήμου Γόρτυνας.
 2. Πρόσληψη ενός/μίας (1) ΠΕ Παιδιάτρου με σύμβαση Μίσθωσης Έργου στα πλαίσια του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφικών Σταθμών (Δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής).
 3. Τροποποίηση Συστατικής Πράξης Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή δήμου Γόρτυνας».
 4. Τροποποίηση Συστατικής Πράξης Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή δήμου Γόρτυνας».
 5. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου νέου ΝΠΔΔ Δήμου Γόρτυνας, με την επωνυμία «Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Γόρτυνας».
 6. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου νέου ΝΠΔΔ Δήμου Γόρτυνας, με την επωνυμία «Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Γόρτυνας».
 7. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας έτους 2019.
 8. Ορισμός εκπροσώπων τακτικών και αναπληρωματικών του δήμου Γόρτυνας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου «ΤΑ ΟΜΟΡΦΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ».
 9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του επιπρόσθετου χρόνου έγκρισης του 1ου σταδίου και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης «Εγκατάσταση και επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Ασημίου Δήμου Γόρτυνας».
 10. Εισήγηση για ολοκλήρωση της διαδικασίας της ανακοίνωσης για την πρόσληψη 04 ατόμων εργατών γενικών καθηκόντων ανταποδοτικών υπηρεσιών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου Χρόνου.
 11. Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης του Έργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας».
 12. Εξουσιοδότηση από τον Δήμο για την κατάθεση στην υπηρεσία κτηματογράφησης Εθνικού κτηματολογίου, των δηλώσεων ακινήτων του.
 13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή συρματοκιβωτίων στις Στάβιες».
 14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην ΤΚ Λουρών».
 15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στη θέση βρύση στην ΤΚ Απεσωκάρι».
 16. Κοπή δέντρου που βρίσκεται στις Στάβιες του δήμου μας σε περιοχή που θα δημιουργηθεί δρόμος στο πλαίσιο της κατασκευής του έργου «Αποχετευτικό Δίκτυο ακαθάρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων των οικισμών Σταβίων - Φουρνοφάραγγου Δ.Ε. Κόφινα του Δ.Γόρτυνας».
 17. Εξέταση του αιτήματος του Τιτάκη Χρήστου για κοπή δύο πεύκων στο νεκροταφείο Πανασού της Δ.Ε. Ρούβα του δήμου μας, λόγω προβλημάτων που έχουν προκαλέσει σε τοιχίο.
 18. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για τη παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016.
 19. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για τη παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016.
 20. Τροποποίηση ΟΕΥ Δήμου Γόρτυνας, σύσταση θέσης Γενικού Γραμματέα.
 21. Ορισμός εκπροσώπου στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Τ.Π. CLLD/LEADER Αλιείας.
 22. Ορισμός εκπροσώπου στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Τ.Π. CLLD/LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ.
 23. Υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Ειδικό πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων», αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου στο εν λόγω πρόγραμμα και αποδοχή της χρηματοδότησης του.
 24. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες του Δήμου Γόρτυνας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σχετικά Αρχεία
Πρόσκληση - pdf (175 ΚB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA