Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Εκλογές 2019 Βασιλικών Ανωγείων Δήμου Γόρτυνας
Εκλογές 2019 Βασιλικών Ανωγείων Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

Αφού έλαβε υπ όψιν του:

  1. Το γεγονός ότι κατά τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 ματαιώθηκε η εκλογή για την ανάδειξη μελών της Κοινότητας Βασιλικών Ανωγείων της Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνας του Δήμου Γόρτυνας λόγω μη κατάθεσης συνδυασμού, όπως προκύπτει από την υπ' αρ. 35/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου σύμφωνα με την οποία δεν ανακηρύχθηκαν συνδυασμοί για την ανάδειξη συμβούλων στο προαναφερόμενο Τοπικό Συμβούλιο και τις υπ' αριθμόν 67&75/2019 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου από τις οποίες προκύπτει ότι δεν εκλέχθηκαν μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας Βασιλικών Ανωγείων.
  2. Την διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 18Γ του νόμου 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα σύμφωνα με την οποία: «Αν σε μία κοινότητα ματαιωθεί η εκλογή συμβούλων, επειδή δεν έχει υποβληθεί δήλωση συνδυασμού υποψηφίων ή, σε κοινότητα έως και τριακοσίων (300) κατοίκων, δήλωση υποψηφιότητας μεμονωμένων υποψηφίων, ο δήμαρχος εκδίδει αμελλητί πρόγραμμα για την επανάληψη της εκλογής....»

Ορίζει

νέα ημερομηνία για την επανάληψη εκλογής για την ανάδειξη των μελών της Κοινότητας Βασιλικών Ανωγείων της Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνας του Δήμου Γόρτυνας την 22-12-2019 ημέρα Κυριακή με κατάστημα ψηφοφορίας το κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου Βασιλικών Ανωγείων, με ώρα ψηφοφορίας από 07.00 π.μ. έως 19.00.

Για τις εκλογές για την ανάδειξη των συμβουλίων των Κοινοτήτων μέχρι πέντε έδρες, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 7 έως 59 του ν .3852/2010 και των άρθρων 5 - 58 του Ν.4555/2018 όπως ισχύουν σήμερα.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν εκ νέου υποψηφιότητες θα ισχύσουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 18Γ Ν.3852/2010 σύμφωνα με την οποία ορίζεται: 2. Αν και κατά τη νέα εκλογή δεν δηλωθεί συνδυασμός υποψηφίων ή μεμονωμένες υποψηφιότητες, η κοινότητα αυτή ενώνεται με όμορη αυτής κοινότητα του ίδιου δήμου. Η ένωση γίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και γνώμη του οικείου δημοτικού συμβουλίου.».


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

 


ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Κανονιστική Πράξη
Aρχείο pdf (89,3 ΚB) Πρόγραμμα Εκλογής

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA