Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

 

 

ΠΡΟΣ:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ

 1. Χατζάκη Τίτο
 2. Σταματάκη Γεώργιο
 3. Κουμιανάκη Γεώργιο
 4. Δεσδενάκη Αθανάσιο
 5. Μπομποδάκη Στυλιανό
 6. Ξυλούρη Σταύρο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(άρθρο 75 Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

Καλείσθε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Γόρτυνας  σήμερα 3 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2751/2021  απόφασης Δημάρχου με θέμα «Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με το νομικό χειρισμό της με αριθμό 495/502/2021 διαταγής πληρωμής του μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου» και άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της διαταγής αυτής.
 2. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2752/2021  απόφασης Δημάρχου με θέμα  «Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με το νομικό χειρισμό της με αριθμό 504/514/2021 διαταγής πληρωμής του μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου»  και άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της διαταγής αυτής.
 3. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2753/2021  απόφασης Δημάρχου με θέμα «Ορισμός δικηγόρου για τον Νομικό χειρισμό της  από 6/12/2019 έφεσης της Κ/Ξ Μπαλιάκα Βασιλικής – Σπινθάκη Εμμανουήλ, κατά του Δήμου Γόρτυνας και κατά της με αριθμό 146/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου και κατάθεση προτάσεων για αντίκρουση της».
 4. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου και δικαστικού επιμελητή για τη συγγραφή και κοινοποίηση εξώδικης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, προς τον καταθέσαντα  εξώδικη αναφορά και αίτησή  προς τον Δήμο.
 5. Παράταση συμβάσεων ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.
 6. Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής αντλητικού συγκροτήματος  υδρευτικής γεώτρησης στην κοινότητα Άγιος Κύριλλος   Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνας στη θέση Κατσαβρίδες, λόγω του κατεπείγοντος.

Τα θέματα κρίνονται κατεπείγοντα λόγω παρέλευσης προθεσμιών για τα νομικά θέματα, παράταση μέχρι τις 31.3.2022 των συμβάσεων που συνήφθησαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’ 214) και είναι ενεργές κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α') του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στον Δήμο για αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19 και έγκριση της απόφασης επισκευής αντλητικού συγκροτήματος υδρευτικής γεώτρησης λόγω του κατεπείγοντος σύμφωνα με τις παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α') όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α') και την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19.

   

   

  Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

   

  Κοκολάκης Ελευθέριος

  Σχετικά αρχεία

  Πρόσκληση - Αρχείο pdf (127 KB)

   
  Δήμος Γόρτυνας
   
   
   
   
  dgortynas-covid-19.jpg

  Έργα ΕΣΠΑ

  sima-espa.png
  Χάρτης Περιοχής
  Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
  Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
  Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
  Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
  Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
  ΚΕΠ
  ΚΕΔΚΕ
  Χρηματοδότηση
  INTERMEDIA