Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγουμένη δημοσίευση για την προμήθεια καυσίμων (τμήμα 1) “Καύσιμα (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτ., πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης)”
Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγουμένη δημοσίευση για την προμήθεια καυσίμων (τμήμα 1) “Καύσιμα (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτ., πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης)” PDF Εκτύπωση

Ο Δήμος Γόρτυνας σε εκτέλεση της υπ’ αριθμό 275/2018 απόφασης οικονομικής επιτροπής με ΑΔΑ: Ω69ΘΩ9Η-ΕΚ2σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευσηγια την ανάθεση της προμήθειας καυσίμων (τμήμα 1) «Καύσιμα (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτ., πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης) για τις ανάγκες του Δήμου Γόρτυνας και των Σχολικών του επιτροπών, προϋπολογισμού 313.447,29 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%, σε συνέχεια εν μέρει άγονου Διεθνή Ανοιχτού Ηλεκτρονικού  διαγωνισμού με τίτλο  ΄΄Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τον Δήμο και των Σχολικών του Επιτροπών’’

Καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να λάβουν μέρος στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Γόρτυνας και των Σχολικών Επιτροπών.

 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Ειδικότερα για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης   χαμηλότερη τιμή είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως διαμορφώνεται στο παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης για τον Δήμο Γόρτυνας και σύμφωνα με άρθρο 63 Ν. 4257/2014.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης και ώρα λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών την 16/1/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00:00. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 3/1/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00:00
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί, από την αρμόδια επιτροπή, την 23-1-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ.

 

 

Σχετικά Αρχεία

Πρόσκληση  - Αρχείο pdf (483 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA