Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου
Πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου PDF Εκτύπωση

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συμβούλου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Δήμο Γόρτυνας

 

 

Ο Δήμαρχος Γόρτυνας Κοκολάκης Ελευθέριος, έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07.
 • Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Γόρτυνας.
 • Την ανάγκη πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου, κατόχου Πτυχίου Οργάνωσης & Διοίκησης Οικονομικού Πανεπιστημίου και Μεταπτυχιακού  Τίτλου Σπουδών για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών (παροχή συμβουλών, διατύπωση εξειδικευμένων εκθέσεων και προτάσεων γραπτά ή προφορικά για θέματα της παραπάνω ειδικότητας, για θέματα προγραμματισμού, ανάπτυξης, οργάνωσης, διοίκησης και οικονομικών του Δήμου, και για θέματα διαχείρισης αναπτυξιακών προγραμμάτων) λόγω έλλειψης της συγκεκριμένης ειδικότητας στο Δήμο μας.

Καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετικά αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους.

 • Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
 • Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται από τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.
 • Πτυχίο Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου,  της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο Πτυχίο ή Δίπλωμα της αλλοδαπής.
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σχετικό με τη Διοίκηση, την Επικοινωνία ή τη Διαχείριση  Προσωπικού,  της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο Πτυχίο ή Δίπλωμα της αλλοδαπής.
 • Άριστη γνώση  αγγλικής γλώσσας.
 • Καλή γνώση  Η/Υ ( επεξεργασία κειμένου (word), υπολογιστικά φύλλα (excel), Υπηρεσίες διαδικτύου (informationandCommunication).
 • Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε θέση ευθύνης στο Δημόσιο.
 • Θα συνεκτιμηθεί η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών, η εμπειρία και οι τεχνικές δεξιότητες και ικανότητες στη διαχείριση έργων, στη συγγραφή προτάσεων χρηματοδότησης, στη συγγραφή επιχειρησιακών σχεδίων και  στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων με το βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας γνωστοποίησης σε ημερήσια εφημερίδα.

Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει για την καταλληλόλητα του προσλαμβανομένου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007).

Ο Ειδικός Σύμβουλος υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου έχει προσληφθεί.

 

Ο Δήμαρχος

 

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

 

Σχετικά Αρχεία

Γνωστοποίηση -Αρχείο pdf (367 ΚB)


 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA