Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ
 1. Tσικνάκη Κωνσταντίνο
 2. Κουμιανάκη Γεώργιο
 3. Φωτάκη Γεώργιο
 4. Σηφάκη Στυλιανό
 5. Σχοιναράκη Νικόλαο
 6. Ξυλούρη Σταύρο
(σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
 • Τεχνική υπηρεσία
 • Οικονομική υπηρεσία

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
(άρθρο 75 Ν.3852/2010όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 24η του μηνός Μαΐου έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 1. Έγκριση των αρ.1228/2023 και 1229/2023 αποφάσεων Δημάρχου περί ορισμού δικαστικής επιμελήτριας για την επίδοση αποσπασμάτων της οριστικής έκθεσης αποτελεσμάτων έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στον φορέα «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Τεχνικών Έργων Κόφινα / Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (Δ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.)» του Δήμου Γόρτυνας.
 2. Έγκριση του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού και του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη της επιτροπής διαγωνισμού για «Προμήθεια Σκυροδέματος για την Κάλυψη Αναγκών Αγροτικής Οδοποιίας στη θέση "Βελούλι" τ.κ. Αποϊνίου Δήμου Γόρτυνας» και «Προμήθεια Σκυροδέματος για την Κάλυψη Αναγκών Αγροτικής & Κτηνοτροφικής Οδοποιίας τ.κ. Άνω Ακριών Οικισμού Καστελλίου στη θέση ‘Κουτου'»
 3. Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Αποπεράτωση Αποχευτευτικού Δικτύου Οικισμού Γέργερης», στο πλαίσιο της πρότασης που θα υποβάλει προϋπολογισμού 60.000,00 €(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) στην με Α.Π. 153330/15.05.2023 πρόσκληση με κωδικό Π78-221(Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 7064, ΑΔΑ:6ΓΙΘ7ΛΚ-119) και τίτλο «Αποπεράτωση Αποχευτευτικού Δικτύου Οικισμού Γέργερης» για την υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας 2.3 «Διαχείριση Στέρεων και Υγρών Αποβλήτων».
 4. Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Καθαίρεση Παλαιού Τεχνικού και Κατασκευή Νέου στη θέση Ψαλίδα Δ.Ε. Ρούβα του Δήμου Γόρτυνας», στο πλαίσιο της πρότασης που θα υποβάλει προϋπολογισμού 100.000,00 €(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) στην με Α.Π. 153497/15.05.2023 πρόσκληση με κωδικό Π78-222(Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 7066, ΑΔΑ:ΨΣΖΡ7ΛΚ-8ΥΓ) και τίτλο «Καθαίρεση Παλαιού Τεχνικού και Κατασκευή Νέου στη θέση Ψαλίδα Δ.Ε. Ρούβα του Δήμου Γόρτυνας» για την υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας 2.9 «Ανάπτυξη Υποδομών και Προστασία Περιβάλλοντος (Μικρά Φράγματα, Αρδευτικά Δίκτυα, Ύδρευση - Αποχέτευση, Αντιπλημμυρικά, κ.λπ.».
 5. Έγκριση πρακτικών ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών (δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά)-ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών της επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού και ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Λειτουργία Δύο (2) Φωτοβολταϊκών Σταθμών Ισχύος 300 KW με το Σχήμα του Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού σε Γήπεδα Ιδιοκτησίας του Δήμου Γόρτυνας».
 6. Έγκριση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών και της αντίστοιχης ημερομηνίας αποσφράγισης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Ανόρυξη Υδρευτικής Γεώτρησης στην θέση Κάτω Λάβρυς της τ.κ. Απεσωκαρίου», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της Διακήρυξης του έργου.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (899 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA