Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

Καλείσθε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 26η του μηνός Απριλίου έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.

 

ΠΡΟΣ:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ
 1. Χατζάκη Τίτο
 2. Τσικνάκη Κωνσταντίνο
 3. Κουμιανάκη Γεώργιο
 4. Δεσδενάκη Αθανάσιο
 5. Μπομποδάκη Στυλιανό
 6. Ξυλούρη Σταύρο
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
(άρθρο 75 Ν.3852/2010όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 26η του μηνός Απριλίου έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού του έργου με τίτλο « Έργα αναβάθμισης οδοποιίας Δήμου Γόρτυνας για το έτος 2019»
 2. Τροποποίηση της με αριθμό 86/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολής της πράξης με τίτλο «Προμήθεια Ενοποιημένου Συστήματος Ομαδικών Επικοινωνιών και Συντονισμού των εξωτερικών συνεργείων του Δήμου σε συνδυασμό με την ανάπτυξη συστήματος τηλεματικής παρακολούθησης της κλιματικής αλλαγής και διαχείρισης του αρδευτικού ύδατος και προειδοποίησης πλημμυρικών φαινομένων για τις περιαστικές περιοχές του Δήμου Γόρτυνας.», στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», πρόσκληση ΑΤ08, ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ).

 3. Αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης ύψους 204.848,00 € από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ένταξη του έργου «Σύστημα βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων δήμου Γόρτυνας» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ».

 4. Διαγραφή χρεών από πρόστιμο ΚΟΚ οφειλέτη του Δήμου (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)

 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου  «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου μνημειακού ελαιοδένδρου  Πανασού Δ. Γόρτυνας»

 6. Έγκριση  1ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του  έργου «Αποκατάσταση καθίζησης και Έργα προστασίας του οδοστρώματος της δημοτικής οδού Αμπελούζος – Γέργερη Δ. Γόρτυνας»

 7. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 758/2021 απόφασης Δημάρχου με θέμα :Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με το νομικό χειρισμό της με αριθμό Γ.Α. ΤΑΚ 65/2020 αγωγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛ ΗΡ. ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΓΕΩΔΙΑΤΡΗΤΙΚΗ Ο.Ε.».

 8. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 756/2021 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με το νομικό χειρισμό της με αριθμό 18/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Μοιρών» και άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της διαταγής αυτής.

 9. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 757/2021 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με το νομικό χειρισμό της με αριθμό 50/2021 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου»  και άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της διαταγής αυτής.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 75KB)

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA