Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ

 

 1. Σταματάκη Γεώργιο
 2. Χατζάκη Τίτο
 3. Φωτάκη Γεώργιο
 4. Σηφάκη Στυλιανό
 5. Σχοιναράκη Νικόλαο
 6. Ξυλούρη Σταύρο

 

Κοινοποίηση:

 1. Αναπλ.Δ/ντρια Οικονομικής υπηρεσίας κ. Νεονάκη Νεκταρία
 2. Δ/ντή τεχνικής υπηρεσίας κ.Βαρδάκη Γεώργιο

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 159/2022  απόφασης Δημάρχου με θέμα «Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με το νομικό χειρισμό της με αριθμό 21/2022 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου» και άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της διαταγής αυτής.
 2. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου και κατάθεση προτάσεων για αντίκρουση της αρ. ΠΙΝ.8 και αρ. κατάθεσης ΓΑ 1867/ΕΓ/55/2021 αγωγής κατά του Δήμου Γόρτυνας.
 3. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου και κατάθεση προτάσεων για αντίκρουση της αρ. ΠΙΝ. 5 και ΑΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΑ 1852/ΕΓ/52/2021 αγωγής κατά του Δήμου Γόρτυνας.
 4. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 170/2022 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με το νομικό χειρισμό της με αριθμό 26/9/2022 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου» και άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της διαταγής αυτής.
 5. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μοιρών και κατάθεση προτάσεων για αντίκρουση της από 15-12-2021 αγωγής κατά του Δήμου Γόρτυνας.
 6. Έγκριση παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών που αναφέρονται στην με αριθμό πρωτ. 12015/5-8-2021 σύμβαση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Μηχανήματος Έργου του Δήμου Γόρτυνας» για την ομάδα 1: οχήματος τύπου αλυσιδάκι μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων και την ομάδα 2: Απορριμματοκιβώτιο ανοιχτού τύπου χωρητικότητας 10m3.
 7. Έγκριση πρακτικού 1 ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών και πρακτικού 2 ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης-βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού του ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τριών (3) ημιφορτηγών οχημάτων»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 143 Kb )

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA