Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

 

ΠΡΟΣ:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ
 1. Χατζάκη Τίτο
 2. Τσικνάκη Κωνσταντίνο
 3. Κουμιανάκη Γεώργιο
 4. Δεσδενάκη Αθανάσιο
 5. Μπομποδάκη Στυλιανό
 6. Ξυλούρη Σταύρο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

 

(άρθρο 75 Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 18η του μηνός Μαϊου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 

 1. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης και 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αναπλάσεις-αισθητικές αναβαθμίσεις οικισμού Λαρανίου ΔΕ Αγίας Βαρβάρας Δ.Γόρτυνας».
 2. Έγκριση πρακτικού Ι επιτροπής ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Αποπεράτωση ιδιωτικών συνδέσεων εντός οικισμού Αγίας Βαρβάρας».
 3. Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης του έργου «Αναβάθμιση Τμημάτων οδοποιίας Δήμου Γόρτυνας».
 4. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης, 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δ. Γόρτυνας».
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή προστατευτικού τοιχίου εντός οικισμού Στόλων Δήμου Γόρτυνας».
 6. Έγκριση πρακτικού Ι επιτροπής ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», προϋπολογισμού 733.658,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)».
 7. Αποδοχή των επανορθωτικών μέτρων του οικονομικού φορέα, CONSTRATΕΠΕ για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Συστηματος Τηλεέλεγχου - Τηλεχειρισμού και Ανίχνευσης Διαρροών του Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Γόρτυνας».
 8. Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της υπηρεσίας «Ταχυδρομικά Τέλη έτους 2021» στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016.
 9. Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής αντλητικού συγκροτήματος αρδευτικής γεώτρησης στη θέση Πήγαδος Δημοτικής Ενότητας Αγίας Βαρβάρας, λόγω του κατεπείγοντος.
 10. Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής επιφανειακού αντλητικού συγκροτήματος δημοτικής δεξαμενής ύδρευσης στο Λαράνι Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας, λόγω του κατεπείγοντος.
 11. Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος άντλησης ομβρίων υδάτων δημοτικού κτιρίου Αγίας Βαρβάρας, λόγω του κατεπείγοντος.
 12. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση -επισκευή δημοτικού νηπιαγωγείου οικισμού Μεγάλης Βρύσης Δ. Γόρτυνας».
 13. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Γόρτυνας και της Περιφέρειας Κρήτης, για την υλοποίηση της Πράξης Έργο: Έργα Υποδομής - Αντιπλημμυρικά Έργα - Αποκαταστάσεις Ζημίων Του Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Κρήτης Υποέργο: Τσιμεντόστρωση Αγροτικού Δρόμου Κοινότητας Δουλιου (Γεννα) Δήμου Γόρτυνας.
 14. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού ανταλλάγματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι).
 15. Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου.
 16. Έγκριση χορήγησης παράτασης του χρόνου παράδοσης - παραλαβής της προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών στους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς καθώς και ηλικιωμένων στο ΚΗΦΗ που αναφέρονται στην σύμβαση της προμήθειας έως και την 18-12-2021.
 17. Έγκριση χορήγησης παράτασης του χρόνου παράδοσης - παραλαβής της Προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών στους παιδικούς και
 18. βρεφικούς σταθμούς καθώς και ηλικιωμένων στο ΚΗΦΗ που αναφέρονται στην σύμβαση της προμήθειας έως και την 20-12-2021.
 19. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Καλλιέργεια και αξιοποίηση πηγης ΑΜΑΤΙ και κατασκευή υποδομής για την μεταφορά νερού στην υπάρχουσα δεξαμενή Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας».
 20. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Γόρτυνας και Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης για την «Έρευνα φυσικού περιβάλλοντος στην Κοινότητα Γέργερης και αποτύπωση των σημαντικών της χαρακτηριστικών στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γέργερης».

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 75KB)

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA