Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ

 1. Tσικνάκη Κωνσταντίνο
 2. Κουμιανάκη Γεώργιο
 3. Φωτάκη Γεώργιο
 4. Σηφάκη Στυλιανό
 5. Σχοιναράκη Νικόλαο
 6. Ξυλούρη Σταύρο

Κοινοποίηση:

 • Τεχνική Υπηρεσία
 • Οικονομική Υπηρεσία

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 75 Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 

 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου«Ασφαλτόστρωση δρόμων εντός οικισμών Φαραγγιανά – Αποϊνι – Σοκαράς του Δ. Γόρτυνας»
 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου«Αναβάθμιση τμημάτων οδοποιίας Βασιλικών Ανωγείων – Απεσωκαρίου – Βαγιωνιάς Δ. Γόρτυνας»
 3. Έγκριση του πρακτικού Ι της επιτροπής και ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση παλαιού αντλιοστασίου και περιβάλλοντα χώρου οικισμού Γκαγκαλών Δήμου Γόρτυνας »
 4. Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση του αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Τσιμεντόστρωση αγροτικής οδοποιίας στην κοινότητα Παναγιάς Δήμου Γόρτυνας»
 5. Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση του αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Δενδροφύτευση- περίφραξη και συντήρηση δενδρυλλίων στην περιοχή Καπετανιανών του Δήμου Γόρτυνας»
 6. Έγκριση του πρακτικού Ι της επιτροπής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου παλαιού δημοτικού σχολείου Πρινιά Δήμου Γόρτυνας»
 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΓΙΟΝΙΑΣ»
 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ) Δ. ΓΟΡΤΥΝΑΣ»
 9. Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης- Επικαιροποίησης του Τ.Δ. της Πράξης του έργου με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γή και κτηνοτροφικές εκμεταλεύσεις»
 10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες υποδομής για την αποπεράτωση ανάπλασης του οικισμού Αγίας Βαρβάρας με πεζοδρόμηση του κεντρικού άξονα»
 11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποπεράτωση ιδιωτικών συνδέσεων εντός οικισμού Αγίας Βαρβάρας»
 12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Καλλιέργεια και αξιοποίηση πηγής Αμάτι και μετασκευή υποδομής για τη μεταφορά νερού στην υπάρχουσα δεξαμενή ΤΚ Αγίας Βαρβάρας»
 13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής του 1ου σταδίου και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης: «Μελέτη για την εγκατάσταση - επεξεργασία υγρών αποβλήτων Σοκαρά - Αποινίου Δ.Ε. Κόφινα »
 14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής του 1ου σταδίου και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης: «Μελέτες διαχείρισης λυμάτων του οικισμού Πανασού Δ.Ε. Ρούβα Δ. Γόρτυνας »
 15. Ορισμός Επιτροπή διερεύνησης τιμών της Πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5163963 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)»
 16. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση γηπέδου μπάσκετ οικισμού Σοκαρά Δ. Γόρτυνας»
 17. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου 6ης αναμόρφωσης.
 18. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου στον Δήμο Γόρτυνας από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων από ίδιους πόρους του Τ. Π. & Δανείων, συνολικού ποσού 558.000,00 €, για την εκτέλεση του έργου «Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Δήμου Γόρτυνας», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.
 19. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «επισκευη κτιριου πρωην κοινοτικου καταστηματος ΤΚ Λουρων»
 20. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης, 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Επισκευη κτιριου πρωην κοινοτικου καταστηματος ΤΚ Βασιλικων Ανωγειων»
 21. Αποδοχή χρηματοδότησης από την ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» του Υπουργείου Εσωτερικών.
 22. Έγκριση πρακτικού ΙΙI της επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 22m3» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ (με αριθμ.συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 139750)
 23. Συγκρότηση των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής των υπηρεσιών: -ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΟΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ -ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
 24. Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ».
 25. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ»
 26. Ανάκληση την με αριθμό 243/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση διενέργειας τεχνικών προδιαγραφών καθορισμός των όρων πρόσκλησης και συγκρότηση των επιτροπών διεξαγωγής και παραλαβής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Συστήματος Αποσιδήρωσης Νερού της Τ.Κ. Μιαμού Δ.Ε. Γόρτυνας του Δήμου Γόρτυνας»
 27. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου με παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Β Τμήματος) κατά τη δικάσιμο της 28-09-2022 ύστερα από αίτηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. κατά του Δήμου Γόρτυνας.
 28. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών προς ΔΕΔΔΗΕ.
 29. Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση των επιτροπών διεξαγωγής και παραλαβής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΡΟΥΒΑ, ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΟΦΙΝΑ».

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κοκολάκης Ελευθέριος


 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (124 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA