Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση για την Ανάθεση της Εκτέλεσης του Έργου με τίτλο «Αντικατάσταση Τμημάτων Αποχετευτικού Δικτύου Οικισμού Αγίου Θωμά Δ.Ε Αγίας Βαρβάρας»
Πρόσκληση για την Ανάθεση της Εκτέλεσης του Έργου με τίτλο «Αντικατάσταση Τμημάτων Αποχετευτικού Δικτύου Οικισμού Αγίου Θωμά Δ.Ε Αγίας Βαρβάρας» PDF Εκτύπωση

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση τμημάτων αποχετευτικού δικτύου οικισμού Αγίου Θωμά Δ.Ε Αγίας Βαρβάρας». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 25.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Η δαπάνη του έργου προέρχεται από ΕΣΟΔΑ του Δ. Γόρτυνας.

Η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021 περί απευθείας ανάθεσης, και σύμφωνα με τα τεύχη του έργου (Τεχνική Έκθεση, Ε.Σ.Υ., Προϋπολογισμός, Τιμολόγιο, κλπ.).

Για την κάλυψη της δαπάνης του ανωτέρω έργου έχει εκδοθεί η υπ' αριθμό 284/17-05-2024 με πρωτόκολλο 7947/17-05-2024 ΑΔΑΜ:24REQ014773531 2024-05-17 και ΑΔΑ:ΡΨΥΞΩ9Η-ΥΗΨ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο του Δ. Γόρτυνας, μέχρι την 31-05-2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

β. Φορολογική ενημερότητα.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) και Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων σας όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος σας της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021).

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τέσσερις (4) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

ε. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και ειδικότερα

Εγγραφή Οικονομικού φορέα στο Επιμελητήριο
Εγγραφή επιχείρησης στο μητρώο εμπειροτεχνών

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ. 3α Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν. 4782/2021).

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του Δ. Γόρτυνας και του Τ.Ε.Ε.

 

Ο Δήμαρχος

 

Κοκολάκης Μιχαήλ

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (283 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA