Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29η του μηνός Ιουλίου έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

1.Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων.

2.Έγκριση  2ου Α.Π.Ε.  του έργου «Καλλιέργεια πηγής και κατασκευή εξωτερικού δικτύου υδρευσης για τον οικισμό Τρυπιτά ΤΚ Πλατάνου»

3.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Καλλιέργεια πηγής και κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τον οικισμό Τρυπιτά ΤΚ Πλατάνου»

4.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή κτιρίου πρώην κοινοτικού καταστήματος ΤΚ Β. Ανωγείων»

5. Έγκριση  του πρακτικού ΙΙ  , της επιτροπής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου  με τίτλο «Κατασκευή μίνι γηπέδου ποδοσφαίρου (CALTSETO) στην τοπική κοινότητα Χουστουλιανών Δήμου Γόρτυνας» προϋπολογισμού  120.000,00  €  (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση της σχολικής μονάδας: Γυμνάσιο Λύκειο Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Γόρτυνας για την ποιοτική βελτίωση και για την διασφάλιση της  βιοκλιματικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας»

7.Έγκριση ταμειακού απολογισμού διαχείρισης, σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση ισολογισμού και  αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2020 του Δήμου Γόρτυνας, για την υποβολή  προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

8. Έγκριση γνωμοδότησης της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για απόρριψη ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς του έργου «Αποκατάσταση επικίνδυνης ιρλανδικής διάβασης και ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου Κοινότητας Λουρών Δ. Γόρτυνας»

9. Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Συντήρηση και Προμήθεια Εξοπλισμού Αίθουσας Πνευματικού Κέντρου Ενορίας ΑΓ. Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας»,  στο πλαίσιο της πρότασης που θα υποβάλει προϋπολογισμού 102.000,00  € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) στην με Α.Π. 132342/11.05.2022 πρόσκληση με κωδικό Π78-49 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 5962, ΑΔΑ9Λ7Α7ΛΚ-2ΘΕ) και τίτλο «Συντήρηση και Προμήθεια Εξοπλισμού Αίθουσας Πνευματικού Κέντρου Ενορίας Αγ. Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας» για την υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας 5.5 «Μουσεία και Πολιτιστικά Κέντρα»

10. Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Εργασίες Συντήρησης - Επισκευής και Αποπεράτωσης Κτιρίου για την Στέγαση του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Μεγάλης Βρύσης του Δήμου Γόρτυνας»,  στο πλαίσιο της πρότασης που θα υποβάλει προϋπολογισμού 250.000,00  € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) στην με Α.Π. 175025/15.06.2022 πρόσκληση με κωδικό Π78-0.8 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 5815, ΑΔΑ66Α97ΛΚ-ΚΤΘ) και τίτλο «Εργασίες Συντήρησης - Επισκευής και Αποπεράτωσης Κτιρίου για την Στέγαση του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Μεγάλης Βρύσης του Δήμου Γόρτυνας» για την υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας 5.5 «Μουσεία και Πολιτιστικά Κέντρα».

11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κεντρικού δρόμου οικισμού Γκαγκαλών Δ.Γόρτυνας»

12. Ανάθεση υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο και καθορισμός της αμοιβής του για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με το νομικό χειρισμό του υπομνήματος αμφισβήτησης οφειλής κατά του Δήμου Γόρτυνας.

13. Ανάθεση υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο και καθορισμός της αμοιβής του, για κατάθεση φακέλου προτάσεων της Διοίκησης ,αντιρρήσεων και παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χανίων  για αντίκρουση της  με χρονολογία 24-05-2022 προσφυγής - αγωγής  κατά του δήμου.

14. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής  προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου 4ης αναμόρφωσης.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (141 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA