Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προσφοράς
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προσφοράς PDF Εκτύπωση

 

(μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ με α/α 202838)

Ο Δήμος Γόρτυνας ενδιαφέρεται να αναθέσει το έργο με τίτλο «Ανόρυξη Νέας Υδρευτικής Γεώτρησης στην Θέση Κατσαφα της ΤΚ Μητρόπολής Δ.Ε Γόρτυνας Του Δήμου Γόρτυνας » προϋπολογισμού Χωρις ΦΠΑ 44.994,86€, σε βάρος του Κ.Α. 63.7312.0596 του προϋπολογισμού του Δήμου (χρηματοδότηση από το Υπουργείο ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής ) με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ.

Η διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 Ν.4782/2021 περί απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τα υπ. αριθμό 37/2023 συμβατικά τεύχη (τεχνική έκθεση, προϋπολογισμός μελέτης, τιμολόγιο μελέτης, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων).

Για την κάλυψη της δαπάνης του παραπάνω έργου έχει εκδοθεί η υπ. αριθμό 359/2271/09-08-2023, με αριθ. Πρωτ. 12530/09-08-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 90ΒΨΩ9Η-5ΛΠ)

Παρακαλούμε αφού λάβετε υπόψη σας την αριθ. 37/2023 συνημμένη μελέτη (τεύχη) του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΑΤΣΑΦΑ ΤΗΣ ΤΚ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ Δ.Ε ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ », να υποβάλλετε την οικονομική σας προσφορά μέχρι την 18η του μηνός Αυγούστου του 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 202838).

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο Βεβαίωσης εγγραφής ΜΕΕΠ, σε ισχύ, στην τάξη Α1 και Άνω για έργα κατηγορίας Γεώτρησων
  2. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης
  3. Φορολογική ενημερότητα
  4. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)
  5. Υπεύθυνη Δήλωση οτι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την ανάθεση των υποχρεώσεών σας όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
  6. Υπεύθυνη δήλωση οτι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.
  7. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο προσφέρων συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως τους όρους της μελέτης.
  8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 αντί ποινικού μητρώου, με την οποία να δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα του άρθρου 73, παρ. 1, περίπτωση α’ έως στ’ του Ν.4412/2016
  9. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, περί μη επιβολής σε βάρος του, της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού.

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον είναι αρμοδίως ψηφιακά υπογεγραμμένες και έχουν συνταχτεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ. 12 Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (3) και (4) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν απο την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ. 12 Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7αδ του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019).

Σημειώνεται οτι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ. 3α Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν. 4782/2021).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης αποτελεί το ανώτατο όριο της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου.

Κριτήριο ανάθεσης του έργου είναι ο οικονομικός φορέας να διαθέτει τα αναγκαία προσόντα, να έχει την απαραίτητη εξειδίκευση και να καταθέσει την χαμηλότερη προσφορά (τιμή).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

Ο ανάδοχος –εργολήπτης που θα αναδειχθεί δεν θα επιβάλλει ΦΠΑ επί των τιμολογίων του (άρθρου 39α του Ν.2859/2000 αρθρο 1 του Ν.4281/14)

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ

h3>Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (405 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA