Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου
Πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου PDF Εκτύπωση

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συμβούλου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Δήμο Γόρτυνα

 

Ο Δήμαρχος Γόρτυνας Σχοιναράκης Νικόλαος, έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07.
  • Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Γόρτυνας.
  • Την ανάγκη πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου, Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού για την κάλυψη αναγκών σε Τεχνικά και Κατασκευαστικά θέματα, λόγω έλλειψης της συγκεκριμένης ειδικότητας στο Δήμας.

Καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετικά αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

  • Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται από τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.
  • Πτυχίο Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού (Πανεπιστημιακού Τομέα), της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο Πτυχίο ή Δίπλωμα της αλλοδαπής.
  • Να έχουν βασικές γνώσεις αγγλικής ή γερμανικής γλώσσας.
  • Τεχνικές Δεξιότητες και Ικανότητες σε καλή γνώση Hardware Η/Υ (AutoCad, επεξεργασία κειμένου (word), υπολογιστικά φύλλα (excel), fespa).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων με το βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας γνωστοποίησης σε ημερήσια εφημερίδα.
Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανομένου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007).
Ο Ειδικός Σύμβουλος υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου έχει προσληφθεί.

 

Ο Δήμαρχος


Σχοιναράκης Νικόλαος

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA