Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόγραμμα Ψηφοφορίας για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 21ης Μαΐου 2023
Πρόγραμμα Ψηφοφορίας για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 PDF Εκτύπωση

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
 2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 & 2 του άρθρου 39 του Π.Δ/τος 26/2012 (ΦΕΚ 57/15.3.2012 τ. Α΄) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών».
 3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 45/2023 (ΦΕΚ 99/22.04.2023) «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής βουλευτών και σύγκληση νέας βουλής» .
 4. Την υπ' αριθμό 581/41373/10.05.2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023».
 5. Την υπ' αριθμό 138498/03.05.2023 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, με την οποία καθορίστηκαν για το Νομό Ηρακλείου τα εκλογικά τμήματα και τα καταστήματα ψηφοφορίας στα οποία θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους και στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.
 6. Την υπ' αριθμό 138271/03.05.2023 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, με την οποία καθορίστηκαν για το Νομό Ηρακλείου τα εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών τα καταστήματα ψηφοφορίας και η έδρα τους, στα οποία θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών.
 7. Τις διατάξεις του ΠΔ 8/2023 (ΦΕΚ 16/25-01-2023) με το οποίο καθορίστηκαν οι βουλευτικές έδρες κάθε εκλογικής περιφέρειας (έδρες Νομού Ηρακλείου οκτώ, σταυροί προτίμησης έως τρεις).
 8. Το άρθρο 56 του Π.Δ/τος 26/2012 με το οποίο προβλέπεται η υποχρέωση εκάστου Δήμου για τη δημοσίευση του προγράμματος ψηφοφορίας τρείς τουλάχιστον ημέρες πριν τη ψηφοφορία.
 9. Την υπ' αριθμό 8/2023 απόφαση του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου πάγου με την οποία ανακηρύχτηκαν οι αναφερόμενοι σ' αυτήν τριάντα ένα (31) συνδυασμοί κομμάτων, συνασπισμών κομμάτων της εκλογικής περιφέρειας Ηρακλείου, για τις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023, καθώς και τις υπ' αριθμό 9/2023, 17/2023, 18/2023 και 20/2023 όμοιες, με τις οποίες διορθώθηκε η προαναφερόμενη απόφαση.
 10. Την υπ' αριθμό 8/2023 απόφαση του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου πάγου με την οποία ανακηρύχτηκαν οι υποψήφιοι βουλευτές Επικρατείας κάθε κόμματος, για τις ίδιες εκλογές.
 11. Την υπ' αριθμό 150691/12.05.2023 προκήρυξη του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου για την γνωστοποίηση ανακήρυξης των συνδυασμών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων στην εκλογική περιφέρεια Ηρακλείου.

Γνωστοποιούμε ότι

1. Ημερομηνία διενέργειας των εκλογών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 45/2023, οι εκλογές θα διεξαχθούν την Κυριακή της 21ης Μαΐου 2023. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 07.00 έως στις 19.00, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο άρθρο 50 του Π.Δ/τος 26/2012.

2. Ο αριθμός των βουλευτών που εκλέγονται σε κάθε εκλογική περιφέρεια ορίστηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ/τος 8/2023 (Α΄ 16). Πρόκειται για την κατανομή των 285 εδρών μεταξύ των 59 εκλογικών περιφερειών της χώρας, δοθέντος ότι οι υπόλοιπες 15 έδρες καλύπτονται από βουλευτές επικρατείας.
Οι έδρες του Νομού Ηρακλείου καθορίστηκαν σε οκτώ.

3. Δικαίωμα ψήφου: Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 6 παρ. 1, 10 και 15 του Π.Δ. 26/2012, δικαίωμα ψήφου στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023, έχουν οι πολίτες Έλληνες και Ελληνίδες που έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων (μεταβολές που συντελέστηκαν έως και την 28.02.2023) και δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν.

4. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου η 1η Ιανουαρίου θεωρείται ως ημερομηνία γέννησης όλων όσοι γεννήθηκαν εντός του έτους (άρθρο 4 παρ 2 του ΠΔ 26/2012)
Στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν:
α)Όσοι βρίσκονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση.
β) Όσοι στερήθηκαν το δικαίωμα αυτό, λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης, σε κάποιο από τα εγκλήματα που ορίζονται από τον ποινικό και στρατιωτικό ποινικό κώδικα, για όσο χρόνο διαρκεί αυτή η στέρηση ( άρθρο 5 του Π.Δ/τος 26/2012).

5. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική (άρθρο 51 παρ.5 του Συντάγματος και άρθρο 6 παρ.2 του π.δ.26/2012).

6. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 117 της εκλογικής νομοθεσίας (Π.Δ. 26/2012), οι ακόλουθες κατηγορίες εκλογέων:
α) Αυτοί που έχουν υπερβεί το εβδομηκοστό (70ο) έτος της ηλικίας τους.
β) Όσοι πρόκειται να βρίσκονται κατά την ημέρα της ψηφοφορίας στο εξωτερικό.
γ) Οι εκλογείς που έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, αλλά δεν κατέστη δυνατή η σύσταση ειδικού εκλογικού τμήματος ετεροδημοτών, λόγω μη συμπλήρωσης, σε όλη την εφετειακή περιφέρεια, του αριθμού των σαράντα (40) τουλάχιστον, ετεροδημοτών εκλογέων της ίδας βασικής εκλογικής περιφέρειας (άρθρο 96, παρ. 1 του Π.Δ. 26/2012).

7. Επίσης θα υπάρξουν εκλογείς που για διάφορους εξαιρετικούς λόγους δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.
α) Υπάλληλοι του δημοσίου, για τους οποίους, σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες δεν θα τους επιτρέψουν να απουσιάζουν από την Υπηρεσία τους, για να μεταβούν να ψηφίσουν στον τόπο, στους εκλογικούς καταλόγους, τους οποίους είναι εγγεγραμμένοι.
β) Υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νοσηλευτικών ιδρυμάτων, οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας κ.λ.π., στους οποίους, επίσης, λόγω σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών, δεν είναι δυνατή η χορήγηση άδειας μετάβασης.
γ) Εκλογείς που δεν θα μπορούν να μεταβούν στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος για λόγους υγείας.

8. Από την υποχρέωση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος εξαιρούνται, επίσης, οι εκλογείς οι οποίοι έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους κατοίκων εξωτερικού, αλλά δεν κατέστη δυνατή η σύσταση ειδικού εκλογικού τμήματος, λόγω μη συμπλήρωσης, στη διπλωματική περιφέρεια που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να ψηφίσουν, του αριθμού των σαράντα (40), τουλάχιστον, εκλογέων κατοίκων εξωτερικού.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ


ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόγραμμα Ψηφοφορίας - Αρχείο Pdf (664 KB)

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA