Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσληψη με Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την Αντιμετώπιση των Αναγκών Πυροπροστασίας του Δήμου Γόρτυνα
Πρόσληψη με Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την Αντιμετώπιση των Αναγκών Πυροπροστασίας του Δήμου Γόρτυνα PDF Εκτύπωση

Ο Δήμος Γόρτυνας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  χρονικής διάρκειας (4) τεσσάρων μηνών, για την αντιμετώπιση των αναγκών πυροπροστασίας του.

 

Έχοντα υπόψη :

 

 1. Το υπ αρίθ 11072/18-02-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 116 του Ν 4547/2018
 2. Την αριθμό 273/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής, με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα της πρόσληψης και η αιτιολόγηση αυτής, οι απαιτούμενοι κλάδοι και οι ειδικότητες του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί με διάρκεια σύμβασης τεσσάρων (4)μηνών για την αντιμετώπιση των αναγκών πυροπροστασίας του δήμου μας.
 3. Την αντικατάσταση του άρθρου 225 του Ν3852/2010 από το άρθρο 116 του Ν 4555/2018 σύμφωνα με το οποίο δεν αποστέλλονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης πλέον από 19/07/2018 για υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των δήμων που αφορούν την σύναψη κάθε μορφής συμβάσεων, όπως ίσχυε προηγουμένως

 

Ανακοινώνει

Την Πρόσληψη του κατωτέρου προσωπικού με σύμβαση εργασίας τεσσάρων (4) μηνών για τους κατωτέρω κλάδους, ειδικότητες και προσόντα :

 

Α/Α Κλάδος Ειδικότητα Αριθμός ατόμων Διάστημα Τυπικά Προσόντα Δικαιολογητικά που απαιτούνται να κατατεθούν στο Δήμο
1 ΔΕ ΔΕ 29 Οδηγοί Απορριμματοφόρου- φορτηγών 02 για 4μήνες από την πρόσληψη Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν3584/2007 (υποβολή Υπεύθυνης δήλωσης)
 1. Αίτηση
 2. Ταυτότητα
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 4. άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας
 5. ΥΔ (από την υπηρεσία)
2 ΥΕ Εργάτες /εργάτριες Προσωπικό καθασριότητας 06 για 4 μήνες από την πρόσληψη Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν3584/2007 (υποβολή Υπεύθυνης δήλωσης)
 1. Αίτηση
 2. Ταυτότητα
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 4. ΥΔ (από την υπηρεσία)
3 ΔΕ ΔΕ 28 Χειριστές Μηχανημάτων έργων Ι/Σ κα Φ/Τ 01 για 4 μήνες από την πρόσληψη Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν3584/2007 (υποβολή Υπεύθυνης δήλωσης)
 1. Αίτηση
 2. Ταυτότητα
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 4. ΥΔ (από την υπηρεσία)
 5. Άδεια οδήγησης
 6. Άδεια Χειριστή μηχανημάτων

Οι υποψήφιοι πρέπει να :

 

 1. έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν
 2. και ότι συντρέχουν στο πρόσωπο τους οι προϋποθέσεις των άρθρων 4 έως 10 του Ν 3528/2007.

 

Τα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τα καταθέσουν στο δημαρχείο στους Αγίους Δέκα έως την Παρασκευή 07/08/2020 στις 12:00 το μεσημέρι.

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Κα Αναστασάκη Ιωάννα: 2894340311

 

Ο δήμαρχος

Κοκολάκης Ελευθέριος

 Πρόσκληση - Αρχείο pdf (177 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA