Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

 

ΠΡΟΣ

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ

 1. Tσικνάκη Κωνσταντίνο
 2. Κουμιανάκη Γεώργιο
 3. Φωτάκη Γεώργιο
 4. Σηφάκη Στυλιανό
 5. Σχοιναράκη Νικόλαο
 6. Ξυλούρη Σταύρο

(σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας).

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 • Τεχνική υπηρεσία
 • Οικονομική υπηρεσία

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(άρθρο 75 Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την  του μηνός Νοεμβρίου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 

 1. Έγκριση εισήγησης της επιτροπής παραλαβής της προμήθειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Τεσσάρων (4) Καινούργιων Μηχανημάτων Έργου, Τύπου Φορτωτή- Εκσκαφέας» για την χορήγηση παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών που αφορούν τον ερπυστριοφόρο Εκσκαφέα.
 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποπεράτωση Κτιρίου Θεάτρου Δ.Ε. Ρούβα».
 3. Αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης στον Δήμο Γόρτυνας από την «Σφαγεία Νομού Ηρακλείου Ανώνυμος Εταιρεία» με δ.τ. «Κρόνος Α.Ε.», των κτιριακών εγκαταστάσεων των σφαγείων Ασημίου σε ακίνητου του Δήμου Γόρτυνας.
 4. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της υπηρεσίας «Εργασίες Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης για όλα τα Φωτοαντιγραφικά Μηχανήματα, Εκτυπωτών και Συσκευές Φαξ των Υπηρεσιών του Δήμου Γόρτυνας για Δύο (2) Έτη», στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016.
 5. Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για το θέμα: Αποζημίωση τέως υπαλλήλου του Δήμου.
 6. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στις Δημοτικές Ενότητες Γόρτυνας, Κόφινα και Ρούβα.
 7. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2614/2022 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με το νομικό χειρισμό της με αριθμό 359/346/2022 Διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου» και άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της διαταγής αυτής.
 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναβάθμιση τμημάτων οδοποιίας Βασιλικών Ανωγείων – Απεσωκαρίου – Βαγιωνιάς Δ. Γόρτυνας».
 9. Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπών διεξαγωγής και παραλαβής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στην Ιερά Μονή Κουδουμά» Προϋπολογισμού 80.362,90 € πλέον ΦΠΑ.
 10. Ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών για την υποβολή πρότασης «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Γόρτυνας» σύμφωνα με την Πρόσκληση με Κωδικό: 08_ΕΠΑΝΕΚ
 11. Συγκρότηση παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, στα πλαίσια του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
 12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων εντός οικισμών Φαραγγιανά – Αποϊνι – Σοκαράς του Δ. Γόρτυνας».
 13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση Γηπέδου Μπάσκετ Οικισμού Σοκαρά Δ. Γόρτυνας».


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (167 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA