Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση στη 16η Eιδική Συνεδρίαση Έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
Πρόσκληση στη 16η Eιδική Συνεδρίαση Έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

 

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στη 16η ειδική συνεδρίαση έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας.

Καλείστε να συμμετάσχετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 8/12/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:30΄ το βράδυ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Γόρτυνας στους Αγίους Δέκα, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (μικτά) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και ισχύει, και του άρθρου 78 του ν. 4954/2022, καθώς και την με αριθ. 375/Α.Π.39167/2-6-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, τη Δ1α/ΓΠ.οικ. 51236/9-9-2022 (ΦΕΚ Β΄ 4756) ΚΥΑ, που έχει παραταθεί δυνάμει της με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 66528/18.11.2022 (ΦΕΚ Β΄ 5874) ΚΥΑ και τη ΔΙΔΑΔ/Φ.69/218/οικ.18493/25-11-2022 (81η/2022 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.-ΑΔΑ: ΨΗΙΠ46ΜΤΛ6-ΓΦΧ), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση ταμειακού απολογισμού διαχείρισης, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2020 του Δήμου Γόρτυνας.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΕΣΔΕΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (160 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA