Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ

 

 1. Χατζάκη-Σφακιανάκη Σοφία
 2. Τσικνάκης Κωνσταντίνος
 3. Κουμιανάκη Γεώργιο
 4. Δεσδενάκη Αθανάσιο
 5. Μπομποδάκη Στυλιανό
 6. Ξυλούρη Σταύρο

 

ΘΕΜΑ: πρόσκληση σύγκλησης οικονομικής επιτροπής

(άρθρο 75 Ν.3852/2010όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 16η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 

 1. Έγκριση πρακτικου Ι επιτροπής ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση κεντρικού δρόμου οικισμού Γκαγκαλών Δ.Γόρτυνας»
 2. Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο, την εκπροσώπηση του Δήμου κατά την εκδίκαση της υπ’ αρ. 222/2020 έφεσης, ενώπιον του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, κατά του Δήμου Γόρτυνας και κατά της υπ’ αρ. 151/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου και καθορισμός της αμοιβής του.
 3. Ανάθεση υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο την εκπροσώπηση του πρώην Δημάρχου και πρώην Αντιδημάρχου Γόρτυνας ως συνήγορος υπεράσπισής τους κατά την εκδίκαση υπόθεσης και καθορισμός της αμοιβής του.
 4. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Εργασίες υποδομής για την αποπεράτωση ανάπλασης του οικισμού Αγίας Βαρβάρας με πεζοδρόμηση του κεντρικού άξονα»
 5. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Κύριας Σύμβασης, του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αντικατάσταση μέρους Εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Λαρανίου – Αγίας Βαρβάρας»
 6. Έγκριση του 2ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης και 1ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Έργα ομβρίων υδάτων οικισμών Δήμου Γόρτυνας (Ασημίου-Απομαρμά-Πλατάνου)»
 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση αποχετευτικού δικτύου οικισμού Νιβρύτου Δ.Ε. Ρούβα Δ.Γόρτυνας»
 8. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Κατασκευή νέας δεξαμενής άρδευσης στην Δ.Ε. Αγ.Βαρβάρα Δήμου Γόρτυνας»
 9. Έγκριση πρακτικού Ι επιτροπής ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Αποπεράτωση κτιρίου θεάτρου Δ.Ε. Ρούβα»
 10. Εξειδίκευση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020
 11. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Εργασίες αναβάθμισης οδών εντός του οικισμού Βουρβουλίτη Τ.Κ. Αγίων Δέκα Δ. Γόρτυνας»
 12. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016 των υπηρεσιών: Σύνταξη γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνουκαι Αμοιβή ελεγκτικών εταιριών χρήσης 2020.
 13. Άσκηση ή μη ένδικων βοηθημάτων κατά της με αριθμό 18/2020 Διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Μοιρών.
 14. Τροποποίηση της με αριθμό 205/2020 απόφασης οικονομικής επιτροπής που αφορά στον καθορισμό των όρων της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανήματος έργου του Δήμου Γόρτυνας
 15. Διαγραφή χρεών οφειλέτη από χρηματικούς καταλόγους Διονυσίου της Δ.Ε. Κόφινα του Δήμου (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)
 16. Διαγραφή χρεών οφειλέτη από χρηματικούς καταλόγους Στόλων της Δ.Ε. Κόφινα του Δήμου (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)
 17. Διαγραφή χρεών οφειλέτη από χρηματικούς καταλόγους Απεσωκαρίου της Δ.Ε. Γόρτυνας του Δήμου (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)
 18. Διαγραφή χρεών οφειλέτη από χρηματικούς καταλόγους Βασιλικής της Δ.Ε. Γόρτυνας του Δήμου (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)
 19. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής των προμηθειών: «Προμήθεια υλικών τσιμεντόστρωσης (σκυρόδεμα- πλέγμα) αγροτικών οδών οικισμού Βαλή Δ. Γόρτυνας» και «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος – δομικού πλέγματος για τσιμεντοστρώσεις οδοποιίας του Δήμου Γόρτυνας»,  στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016.
 20. Ανάθεση υπόθεσης Ξ.Κ. σε πληρεξούσιο δικηγόρο και καθορισμός της αμοιβής του.
 21. Αύξηση των ωρών μερικής απασχόλησης των σχολικών καθαριστριών των οποίων έχει εγκριθεί η σύμβασή τους για το σχολικό έτος 2020 – 2021.
 22. Ανάκληση της με αριθμό 261/2020 απόφασης οικονομικής επιτροπής και εκ νέου λήψη απόφασης περί: α) Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθαρισμός των όρων του διαγωνισμού από την οικονομική επιτροπή, β)Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού από την οικονομική επιτροπή, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 22m3».
 23. Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση του άρθρου 32, παρ. 2γ του Ν.4412/2016 και του άρθρου 43 παρ.1 του Ν.4605/2019 για τη δημόσια σύμβαση του έργου : «Καλλιέργεια πηγής και κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τον οικισμό ΤΡΥΠΗΤΑ Τ.Κ.ΠΛΑΤΑΝΟΥ»
 24. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Έργα ανάπλασης-αναβάθμισης αύλειου χώρου δημοτικού σχολείου-νηπιαγωγείου Αγίων Δέκα Δ.Γόρτυνας»

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Κοκολάκης Ελευθέριος

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 126 KB)

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA