Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

 

ΠΡΟΣ:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ

 1. Σταματάκη Γεώργιο
 2. Χατζάκη Τίτο
 3. Φωτάκη Γεώργιο
 4. Σηφάκη Στυλιανό
 5. Σχοιναράκη Νικόλαο
 6. Ξυλούρη Σταύρο

Κοινοποίηση:

 • Τεχνική Υπηρεσία
 • Οικονομική Υπηρεσία

Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 16η του μηνός Μαϊου έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 

 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Έργα αναβάθμισης οδοποιίας Δήμου Γόρτυνας για το έτος 2019»
 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Καλλιέργεια πηγής και κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τον οικισμό Τρυπιτά ΤΚ Πλατάνου»
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Καλλιέργεια και αξιοποίηση πηγής Αμάτι και κατασκευή υποδομής για τη μεταφορά νερού στην υπάρχουσα δεξαμενή ΤΚ Αγίας Βαρβάρας»
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «επισκευή κτιρίου πρώην κοινοτικού καταστήματος ΤΚ Β. Ανωγείων»
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος οικισμού Σοκαρά και μετατροπή του σε εκθεσιακό χώρο»
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή κτιρίου πρώην κοινοτικού καταστήματος ΤΚ Λουρών»
 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση – βελτίωση σχολικών υποδομών Δήμου Γόρτυνας»
 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Υλοποίηση Μελέτης Στατικής Επάρκειας και Επεμβάσεων Ενίσχυσης του κτιρίου Γυμνασίου – Λυκείου Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Γόρτυνας»
 9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναπλάσεις – αισθητικές αναβαθμίσεις οικισμού Λαρανίου ΔΕ Αγίας Βαρβάρας Δ. Γόρτυνας»
 10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή αγωγών όμβριων με τσιμενταύλακες ΤΚ Μητρόπολης»
 11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποπεράτωση ιδιωτικών συνδέσεων εντός οικισμού Αγίας Βαρβάρας»
 12. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την αντιμετώπιση δαπάνης προς ΔΕΔΔΗΕ
 13. Έγκριση υποβολής δεύτερης πρότασης στην πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου για τα έτη 2021 – 2022».
 14. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1055/2022 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Ορισμός δικηγόρου για την υποβολή αιτήματος αναβολής εκδίκασης της με αρ. ΚΛ 173/2.3.2022 προσφυγής – αγωγής που άσκησε η Α.Ε.ΜΠΕΤΟΝ ΜΕΣΣΑΡΑΣ κατά του Δήμου Γόρτυνας»
 15. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση και κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Χανίων για αντίκρουση της με αρ. ΚΛ 175/3.3.2022 προσφυγής – αγωγής κατά του Δήμου Γόρτυνας
 16. Ανάκληση της αριθμό 93/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος και δομικού πλέγματος του Δήμου Γόρτυνας».
 17. Τροποποίηση της αρ.131/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με «Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου 1ης αναμόρφωσης».
 18. Ανάκληση της υπ. αριθμ. 128/2022 και εκ νέου αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», ΔΡΑΣΗ 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» και έγκριση των μελετών και τευχών δημοπράτησης της Πράξης με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενων Υποδομών Άρδευσης ΤΟΕΒ Γέργερης» και των Υποέργων της και υποβολή της Πράξης στο ανωτέρω πρόγραμμα.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (111 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA