Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 18η του μηνός Μαρτίου έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:
  1. Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας, έτους 2022, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της αριθ. 77/2022 απόφασης της οικονομικής επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ.
  2. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 629/2022 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με το νομικό χειρισμό της με αριθμό 66/53/2022 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου» και άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της διαταγής αυτής.
  3. Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής αντλητικού συγκροτήματος δημοτικής γεώτρησης άρδευσης της Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας στον οικισμό Αγία Βαρβάρα στην θέση Σταυρός.
  4. Ανάκληση της υπ’αριθμ. 36/2022 και εκ νέου εισήγηση για την Έγκριση Υποβολής Πρότασης με τίτλο πράξης «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας υφιστάμενου δρόμου του Δήμου Γόρτυνας», στο Πρόγγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», ΔΡΑΣΗ 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
  5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση Οικισμού Πειρουνιανών Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας».
  6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναβάθμιση τμημάτων οδοποιίας Βασιλικών Ανωγείων – Απεσωκαρίου – Βαγιωνιάς Δ. Γόρτυνας».
  7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση γηπέδου μπάσκετ οικισμού Σοκαρά Δ. Γόρτυνας».
  8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων εντός οικισμών Φαραγγιανά – Αποϊνι – Σοκαράς του Δ. Γόρτυνας».
  9. Εξέταση ένστασης της αναδόχου εταιρείας ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. κατά της απόφασης της υπηρεσίας μας περί μη αποδοχής Διακοπής εργασιών & διάλυσης της σύμβασης του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων εντός οικισμών Φαραγγιανά –Αποϊνι –Σοκαράς του Δ.Γόρτυνας».

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Κοκολάκης Ελευθέριος

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (145 ΚΒ)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA