Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Μετάθεση Ημερομηνίας Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης των Προσφορών του Έργου με Τίτλο: «Ανάπλαση Πλατείας Οικισμού Στόλων»
Μετάθεση Ημερομηνίας Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης των Προσφορών του Έργου με Τίτλο: «Ανάπλαση Πλατείας Οικισμού Στόλων» PDF Εκτύπωση

Στους Αγίους ∆έκα σήμερα την 16η του μήνα Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στο ∆ημοτικό Κατάστημα του ∆ήμου Γόρτυνας, η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρ. πρωτ. 3946/12-03-2021 πρόσκληση του Προέδρου που γνωστοποιήθηκε στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, για τη συζήτηση και την λήψη αποφάσεων των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτή.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο ότι από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν παρόντες και απόντες όπως παρακάτω:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
 • Κοκολάκης Ελευθέριος (Πρόεδρος)
 • Χατζάκης Τίτος
 • Τσικνάκης Κωνσταντίνος
 • Κουμιανάκης Γεώργιος
 • Ξυλούρης Σταύρος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
 • Δεσδενάκης Αθανάσιος
 • Μπομποδάκης Στυλιανός

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία ο Πρόεδρος είπε: Με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 ορίζονται τα εξής:

 

«Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.»

 

Προέκυψαν λοιπόν θέματα τα οποία θεωρούνται κατά την κρίση μου κατεπείγοντα και πρέπει να συζητηθούν κατά προτεραιότητα γιατί αφορούν: Υποβολή πρότασης του Δήμου για ένταξη έργου στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ και υπάρχει προθεσμία για την υποβολή της πρότασης, τροποποίηση απόφασης μας σχετικά με αποτέλεσμα ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου η διαδικασία του οποίου πρέπει να προχωρήσει για το αποτέλεσμα και πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού λόγω παρέλευσης προθεσμιών έως 17-03-2021 Α ΦΑΣΗ και έως 31-03-2021 Β ΦΑΣΗ και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφανθούν, για το έκτακτο των θεμάτων.
Όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποδέχθηκαν ομόφωνα τη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης και λήψη σχετικών αποφάσεων κρίνοντας τα κατεπείγοντα για τους λόγους που εξέθεσε ο Πρόεδρος στην εισήγηση του σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18) για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου, Δραϊνάκη Άννα.

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

 

ΘΕΜΑ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Ορισμός νέας ημερομηνίας και ώρας για την ηλεκτρονική Αποσφράγιση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση πλατείας οικισμού Στόλων»

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος του θέματος είπε:

 

Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου κατέθεσε την παρακάτω εισήγηση σχετικά με το θέμα:

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΟΛΩΝ»

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα δηλώσεις των μελών της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος για συμμετοχή σε κινητοποίηση της ΕΜΔΥΔΑΣ από 6/2-26/2/2021 που παρατάθηκε έως 4-3-2021,  εξαιτίας της οποίας δεν έγινε η καθορισμένη στις 11/2/2020 10:00 πμ αποσφράγιση των προσφορών του παραπάνω διαγωνισμού.
Όπως γνωρίζετε τα μέλη της επιτροπής έχουν κληρωθεί μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου ΜΗΜΕΔ,  ο δε πρόεδρος της επιτροπής είναι υποχρεωτικά κατηγορίας ΠΕ μηχανικών ( Απόφαση ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466,  ΦΕΚ Β-29/12/2017,  άρθρο 4 § 3 ).

 

Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε να εγκρίνετε νέα ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών από την επιτροπή στις 9-4-2021 και ώρα 10:00 πμ ώστε ακολούθως να γίνουν οι σχετικές ενημερώσεις της ηλεκτρονικής πλατφόρμας,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 98 του Ν.4412/2016 και στο άρθρο 18 της Αναλυτικής Διακήρυξης του έργου.

 

Στοιχεία έργου:
 • Μελέτη (τεύχη δημοπράτησης): 70/2020
 • Ποσό: 242.962,09 €
 • ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:
  • Πράσινο Ταμείο Ν.Π.Δ.Δ. 120.000,00 €
  • Έσοδα (πολυετής δαπάνη ) 122.962,09 €
 • Κ.Α.: 30.7322.0311
 • CPV: 45112700-2 (Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου )
 • Απόφαση έγκρισης της Οικονομικής Επιτροπής: 479/2020
 • Προκήρυξη: ΑΔΑ 6ΦΥΟΩ9Η-ΙΜΨ ΑΔΑΜ: 20PROC007962494 2020-12-30
 • Διακήρυξη: ΑΔΑΜ: 20PROC007963974 2020-12-30
 • Συνημμένα: Δηλώσεις των ΠΕ μελών της επιτροπής για συμμετοχή σε κινητοποίηση της ΕΜΔΥΔΑΣ.

 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Δ. Γόρτυνας

Βαρδάκης Γεώργιος

 

Ύστερα από τα παραπάνω καλούμαστε για την λήψη απόφασης για τον ορισμό νέας ημερομηνίας και ώρας για την ηλεκτρονική Αποσφράγιση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση πλατείας οικισμού Στόλων»

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου και τις δηλώσεις των μελών της επιτροπής

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει νέα ημερομηνία και ώρα για την ηλεκτρονική Αποσφράγιση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση πλατείας οικισμού Στόλων» την 9η Απριλίου 2021 και ώρα 10:00.

 

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό 80 /2021

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Κοκολάκης Ελευθέριος Χατζάκης Τίτος
Τσικνάκης Κωνσταντίνος
Κουμιανάκης Γεώργιος
Ξυλούρης Σταύρος

Σχετικά αρχεία

Απόφαση- Αρχείο pdf ( 467 KB)

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA