Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Ορισμός Νέου Αντιδημάρχου στη Δ.Ε Γόρτυνας του Δήμου Γόρτυνας
Ορισμός Νέου Αντιδημάρχου στη Δ.Ε Γόρτυνας του Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

Ορισμός Νέου Αντιδημάρχου στη Δ.Ε Γόρτυνας του Δήμου Γόρτυνας.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Γόρτυνας Νομού Ηρακλείου Σχοιναράκης Νικόλαος

 

Έχοντας υπόψη:

 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 [Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ]
2) Τις διατάξεις των άρθρων 87 και 88 του Ν. 3463/2006 [Δ.Κ.Κ.]
3) Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 [ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ]

4) Την αριθμό: 1237/08-09-2014 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων

5)Την υπ' αριθμό:11030/21-08-2017 παραίτηση του πρώην Αντιδημάρχου, από τα καθήκοντά του, της Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνας κου Τσικνάκη Μιχαήλ.

6) Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου

 

Αποφασίζει

 

Α) Ορίζει το μέχρι σήμερα Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο, Μπομποδάκη Στυλιανό του Βασιλείου, ως Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνας, αμειβόμενος και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες της Δ/νσης οικονομικών και Διοικητικών:

 

1) του Τμήματος Προϋπολογισμού 

2) του Τμήματος Εκκαθάρισης Δαπανών 

3) του Τμήματος Λογιστηρίου - Διπλογραφικού 

4) του Τμήματος Ταμείου 

5) του Τμήματος Ελέγχου Προσόδων 

6) του Τμήματος Τ.Α.Π και Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού 

7) του Τμήματος Ταμειακής Βεβαίωσης - Εισπράξεων- Κοινοποιήσεων Φορολογητέας Ύλης 

8) του Τμήματος Προμηθειών - Δημοπρασιών 

9) του Τμήματος Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων 

10) του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας 

11)την Ευθύνη της συντήρησης και επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και διαχείρισης υλικών, καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού 

12) την Ευθύνη για τους τομείς καθαριότητας και ανακύκλωσης 

13) τη μεταβίβαση των ακόλουθων κατά τόπον αρμοδιοτήτων στη Δημοτική Ενότητας Γόρτυνας: 

 

 

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Γόρτυνας.

 

β) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Γόρτυνας.

 

γ) Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Γόρτυνας.

 

δ) Συνεργάζονται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων που βρίσκονται στα όρια της Δ.Ε Γόρτυνας για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 

Β) Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Γόρτυνας.

 

Γ) Η παρούσα ισχύει από 01 Σεπτεμβρίου 2017.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA