Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

 

ΠΡΟΣ:

 

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ
 1. Χατζάκη Τίτο
 2. Τσικνάκη Κωνσταντίνο
 3. Κουμιανάκη Γεώργιο
 4. Δεσδενάκη Αθανάσιο
 5. Μπομποδάκη Στυλιανό
 6. Ξυλούρη Σταύρο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(άρθρο 75 Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 9η του μηνός Ιουλίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 

 1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση των αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου.
 2. Παροχή εντολής και εξουσιοδότησης του Δημάρχου του ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ κ.Ελευθέριου Κοκολάκη όπως προσέλθει σε συμβολαιογράφο για την σύνταξη και υπογραφή ειδικού πληρεξουσίου προς τον Δικηγόρο κ.Αντώνη Δαριβιανάκη για την νόμιμη εκπροσώπηση του ΔΗΜΟΥ ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Χανίων για την υπογραφή από τον δικηγόρο κ.Αντώνη Δαριβιανάκη πρακτικού ενδοδικαστικού συμβιβασμού επί της με αριθμό καταχώρησης Α25/2021 αγωγής της Χ. Λυδάκης Ανώνυμης Τεχνικής Εμπορικής Ξενοδοχειακής Τουριστικής και Βιομηχανικής Εταιρείας Σ κατά του Δήμου Γόρτυνας.
 3. Ανάκληση της αριθμού 155/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος – δομικού πλέγματος για τσιμεντοστρώσεις οδοποιίας του Δήμου Γόρτυνας»
 4. Ανάκληση της αριθμού 156/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος και δομικού πλέγματος του Δήμου Γόρτυνας»
 5. Ανάκληση της αριθμού 156/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση  διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών τσιμεντόστρωσης (σκυρόδεμα - πλέγματα) αγροτικών οδών οικισμού Βαλή Δ. Γόρτυνας»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 144 KB)

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA