Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

 

ΠΡΟΣ:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ
 1. Χατζάκη Τίτο
 2. Τσικνάκη Κωνσταντίνο
 3. Κουμιανάκη Γεώργιο
 4. Δεσδενάκη Αθανάσιο
 5. Μπομποδάκη Στυλιανό
 6. Ξυλούρη Σταύρο
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
(άρθρο 75 Ν.3852/2010όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

Καλείσθε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 13η του μηνός Απριλίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 

 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και υποδομών από έντονα καιρικά φαινόμενα σε τοιχεία αντιστήριξης στους οικισμούς Στέρνες -Βασιλική - Μιαμού»
 2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Συντήρηση γηπέδου μπάσκετ οικισμού Σοκαρά Δ. Γόρτυνας»
 3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση - Βελτίωση Σχολικών υποδομών Δήμου Γόρτυνας»
 4. Ορισμός νέας ημερομηνίας και ώρας για την ηλεκτρονική Αποσφράγιση των προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Αποπεράτωση ιδιωτικών συνδέσεων εντός οικισμού Αγίας Βαρβάρας»
 5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Ασημίου - Διονυσίου - Καστελίου»
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση αποχετευτικού δικτύου οικισμού Νιβρύτου ΔΕ Ρούβα Δ. Γόρτυνας»
 7. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων»
 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή και συντήρηση κτίσματος Άνω Μουλίων»
 9. Διαγραφή χρεών από πρόστιμα ΚΟΚ οφειλετών του Δήμου (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)
 10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση με πεζοδρόμηση κεντρικού άξονα Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας»
 11. Έγκριση 2ου ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης 1ου Α.Π.Ε. Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Επισκευή και συντήρηση κτίσματος Άνω Μουλίων»
 12. Έγκριση του Απολογισμού Α΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γόρτυνας για την περίοδο από 01-01-2020 έως 31-12-2020.
 13. Έγκριση του Απολογισμού Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γόρτυνας έτους 2020
 14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Έργα ανάπλασης - αναβάθμισης αύλου χώρου δημοτικού σχολείου-νηπιαγωγείου Αγίων Δέκα Δ. Γόρτυνας»
 15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες αναβάθμισης οδών εντός οικισμού Βουρβουλίτη Τ.Κ. Αγίων Δέκα Δ. Γόρτυνας»
 16. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων εντός οικισμών Φραραγγιανά - Αποϊνι - Σοκαράς του Δ. Γόρτυνας»
 17. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναβάθμιση τμημάτων οδοποιίας Βασιλικών Ανωγείων - Απεσωκαρίου - Βαγιονιάς Δ. Γόρτυνας»
 18. Διαπίστωση επάρκειας ή μη επανορθωτικών μέτρων οικονομικού φορέα «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» στα πλαίσια του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης του έργου με τίτλο «Βελτίωση της Πρόσβασης σε Γεωργική Γη και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις» Προϋπολογισμού: 733.658,00 € (με Φ.Π.Α.)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 149 KB)

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA