Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε Τακτική Συνεδρίαση
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε Τακτική Συνεδρίαση PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ

1. Tσικνάκη Κωνσταντίνο
2. Κουμιανάκη Γεώργιο
3. Φωτάκη Γεώργιο
4. Σηφάκη Στυλιανό
5. Σχοιναράκη Νικόλαο
6. Ξυλούρη Σταύρο

(σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
 • Τεχνική υπηρεσία
 • Οικονομική υπηρεσία

 

Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 12η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:
 1. Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Εργασίες σε Αγωγό Όμβριων εντός Οικισμού Κρότου Κοινότητας Μιαμούς», στο πλαίσιο της πρότασης που θα υποβάλει προϋπολογισμού 55.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) στην με Α.Π. 247022/27.07.2023 πρόσκληση με κωδικό Π78-271(Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 7258, ΑΔΑ:610Α7ΛΚ-7ΒΑ) και τίτλο «Εργασίες σε Αγωγό Όμβριων εντός Οικισμού Κρότου Κοινότητας Μιαμούς» για την υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας 2.9 «Ανάπτυξη Υποδομών και Προστασία Περιβάλλοντος (Μικρά Φράγματα, Αρδευτικά Δίκτυα, Ύδρευση - Αποχέτευση, Αντιπλημμυρικά, κλπ».
 2. Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Εργασίες Συντήρησης και Αποκατάστασης Δημοτικού Σχολείου Ασημίου, Τοπικής Κοινότητας Ασημίου, Δήμου Γόρτυνας», στο πλαίσιο της πρότασης που θα υποβάλει προϋπολογισμού 300.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) στην με Α.Π. 267349/14.08.2023 πρόσκληση με κωδικό Π78-287(Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 7294, ΑΔΑ:Ψ93Ω7ΛΚ-24Β) και τίτλο «Εργασίες Συντήρησης και Αποκατάστασης Δημοτικού Σχολείου Ασημίου, Τοπικής Κοινότητας Ασημίου, Δήμου Γόρτυνας» για την υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας 3.8 «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός Υποδομών Όλων των Βαθμίδων Εκπαίδευσης (Μετάβαση σε Αποκεντρωμένο Σύστημα Μεγαλυτέρων και Λιγότερων Μονάδων, Ενίσχυση Ψηφιακών και Λοιπών Υποδομών, Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών κλπ.)».
 3. Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Αγορά Γης για Ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου την Τ.Κ. Γκαγκάλων Δ. Γόρτυνας», στο πλαίσιο της πρότασης που θα υποβάλει προϋπολογισμού 115.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) στην με Α.Π. 241992/24.07.2023 πρόσκληση με κωδικό Π78-265(Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 7224, ΑΔΑ:Ψ93Ω7ΛΚ-24Β) και τίτλο «Αγορά Γης για Ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου την Τ.Κ. Γκαγκάλων Δ. Γόρτυνας» για την υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας 5.5 «Μουσεία και Πολιτιστικά Κέντρα».
 4. Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής και παραλαβής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια - Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Γόρτυνας».
 5. Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής και παραλαβής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Έτοιμου Σκυροδέματος, Δομικού Πλέγματος και Αδρανών Υλικών για τις Ανάγκες Προσβασιμότητας και Συντήρησης Υδατοδεξαμενής Οικισμού Αι Γιάννη της Τοπικής Κοινότητας Σταβιών».
 6. Συγκρότηση επιτροπών στα πλαίσια στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 4412/2016.
 7. Ανάκληση της υπ.αριθμ.99/2023 απόφαση της Ο.Ε. και εκ νέου έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Υφιστάμενων Δρόμων του Δήμου Γόρτυνας», προϋπολογισμού 2.850.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
 8. Ανάκληση της υπ.αριθμ.122/2023 απόφαση της Ο.Ε. και εκ νέου έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης στους Οικισμούς Καστέλλι και Ατσιπάδες Κοινότητας Άνω Ακρίων» προϋπολογισμού 200.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
 9. Έγκριση μελέτης και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32.2.γ του Ν.4412/2016 όπως ισχύει για την εκτέλεση του έργου «Άμεσες Σωστικές Ενέργειες Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας» προϋπολογισμού 471.001,95 ευρώ (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με χρηματοδότηση ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης.
 10. Έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ και κατακύρωση της σύμβασης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Βελτίωση Συνθηκών Ύδρευσης του Οικισμού Μητρόπολης του Δήμου Γόρτυνας» προϋπολογισμού 287.096,78 € χωρίς Φ.Π.Α. με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
 11. Έγκριση της υπ' αριθμ. 163/24-01-2023 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Ορισμός Συμβολαιογράφου για την Σύνταξη Συμβολαίου Αγοράς Ενός Ακινήτου από τον Δήμο Γόρτυνας, Ιδιοκτησίας Παπαχατζάκη Μαρίας του Γεωργίου, που Βρίσκεται Εκτός του Οικισμού Αγίων Δέκα, Εμβαδού 2.764,15 Τετραγωνικών Μέτρων».
 12. Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Αντικατάσταση Υδρευτικής Γεώτρησης στη Θέση Σπηλιαρα της Κοινότητας Πλώρας του Δήμου Γόρτυνας», στο πλαίσιο της πρότασης που θα υποβάλει προϋπολογισμού 60.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) στην με Α.Π. 289591/05.09.2023 πρόσκληση με κωδικό Π78- 292(Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 7333, ΑΔΑ:62Π7ΛΚ-ΒΤΡ) και τίτλο «Αντικατάσταση Υδρευτικής Γεώτρησης στη Θέση Σπηλιαρα της Κοινότητας Πλώρας του Δήμου Γόρτυνας» για την υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας.
 13. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης, προγραμματικής σύμβασης και συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Εργασίες Συντήρησης-Επισκευής και Αποπεράτωσης Κτιρίου για την Στέγαση του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Μεγάλης Βρύσης του Δήμου Γόρτυνας», προϋπολογισμού 213.900,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
 14. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης, προγραμματικής σύμβασης και συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Συντήρηση-Επισκευήη Κτηρίου Αίθουσας Πνευματικού Κέντρου Ενορίας Αγ. Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας», προϋπολογισμού 66.645,12 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
 15. Ανάκληση της αριθμού 118/2023 απόφασης Ο.Ε. και εκ νέου καθορισμός των όρων της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου στο οποίο θα σταθμεύουν τα αυτοκίνητα και μηχανήματα της Δημοτικής Ενότητας Αγίας Βαρβάρας του Δήμου.
 16. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών προς ΔΕΔΔΗΕ.
 17. Έγκριση λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (461 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA