Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας
Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ
 1. Tσικνάκη Κωνσταντίνο
 2. Κουμιανάκη Γεώργιο
 3. Φωτάκη Γεώργιο
 4. Σηφάκη Στυλιανό
 5. Σχοιναράκη Νικόλαο
 6. Ξυλούρη Σταύρο
(σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
 • Τεχνική υπηρεσία
 • Οικονομική υπηρεσία

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
(άρθρο 75 Ν.3852/2010όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 5η του μηνός Ιουλίου έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 1. Έγκριση της υπ' αριθμ. 1652/2023 απόφασης Δημάρχου με θέμα ορισμού συμβολαιογράφου για την σύνταξη συμβολαίου αγοράς ακινήτου από τον Δήμο Γόρτυνας, εντός του οικισμού Βαγιονιάς.
 2. Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την μίσθωση του οικοπεδικού χώρου, του κτιρίου και του εξοπλισμού που λειτουργούσε το σφαγείο η ΔΕΑΤΕΚ ΑΕ.
 3. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης προς ΔΕΔΔΗΕ
 4. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Υφιστάμενων Δρόμων του Δήμου Γόρτυνας», προϋπολογισμού 2.850.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
 5. Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την εξέταση υποβληθέντων στοιχείων αιτήσεων περί μη καταπάτησης δημοτικού χώρου εντός οικισμού Βασιλικών Ανωγείων.
 6. Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 διενέργειας και αξιολόγησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση - Επισκευή των Οχημάτων - Μηχανημάτων του Δήμου Γόρτυνας και Προμήθεια Ελαστικών».
 7. Έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Ανόρυξη Υδρευτικής Γεώτρησης στην θέση Κάτω Λαβρύς της Τ.Κ. Απεσωκαρίου».
 8. Έγκριση γνωμοδότησης της επιτροπής διαγωνισμού περί τεκμηρίωσης ασυνήθιστα χαμηλής υποβληθείσας προσφοράς οικονομικού φορέα στα πλαίσια διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Βελτίωση Συνθηκών Ύδρευσης του Οικισμού Μητρόπολης του Δήμου Γόρτυνας».
 9. Ανάκληση της αρ.81/2023 απόφασης Ο.Ε. και εκ νέου έγκριση διενέργειας διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων της προμήθειας με τίτλο «Βελτίωση Δημοτικής και Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Γόρτυνας» προϋπολογισμού ποσού 272.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) προερχόμενο από το Π.Δ.Ε με την υπ. αριθμό 75425/09.03.2023 απόφαση της ΝΠ402 ΜΕ Κ.Α 2023ΝΠ40200007.
 10. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας έτους 2023 και κατάρτιση σχεδίου 2ης αναμόρφωσης.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (677 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA