Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Ορισμός Νέου Αντιδημάρχου στη Δ.Ε Ρούβα του Δήμου Γόρτυνας
Ορισμός Νέου Αντιδημάρχου στη Δ.Ε Ρούβα του Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ


Ο Δήμαρχος Γόρτυνας Νομού Ηρακλείου Σχοιναράκης Νικόλαος


Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 [Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ]
2) Τις διατάξεις των άρθρων 87 και 88 του Ν. 3463/2006 [Δ.Κ.Κ.]
3) Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 [ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ]
4) Την αριθμό: 1237/08-09-2014 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων
5) Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου


Αποφασίζει


Ορίζει το κ. Δρετάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, ως νέο Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Ρούβα, αμειβόμενος και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α) Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως:
1) Τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας).
2) Τα θέματα προβολής και Τουρισμού.

Β) Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου και ιδίως:

1) Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
2) Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
3) Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
4) Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.
5) Την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.
6) Την λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.
7) Την Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
8) Την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001).
9) Την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας.
10) Την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.
11) Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.

Γ) Την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές του καθώς και τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και τη θεώρηση του γνησίου των φωτοαντιγράφων.

Δ) Την μεταβίβαση των ακόλουθων κατα τόπον αρμοδιοτήτων στη δημοτική ενότητας Ρούβα και συγκεκριμένα:
1) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Ρούβα.
2) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Ρούβα.
3) Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Ρούβα.
4 )Συνεργάζονται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων που βρίσκονται στα όρια της Δ.Ε Ρούβα για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Ε) Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Γόρτυνας.
ΣΤ) Η παρούσα ισχύει από 01 Νοεμβρίου 2017.

 

 


Ο Δήμαρχος


Νικόλαος Σχοιναράκης

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA