Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρακτικό Επιτροπής για την Κατάρτιση των Πινάκων Πρόσληψης στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Γόρτυνας - ΣΟΧ 2/2019
Πρακτικό Επιτροπής για την Κατάρτιση των Πινάκων Πρόσληψης στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Γόρτυνας - ΣΟΧ 2/2019 PDF Εκτύπωση

Στους Αγίους Δέκα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 26 Αυγούστου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 1916/2019 απόφαση του αντιδημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 2/2019 προκήρυξης του Δήμου Γόρτυνας

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

  1. Δρετάκης Eμμανουήλ του Γεωργίου - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  2. Μανουσέλη Αικατερίνη του Στυλιανού - ΜΕΛΟΣ
  3. Κογεράκης Χαρίτωνας του Ιωάννη - ΜΕΛΟΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Αναστασάκη Ιωάννα του Γεωργίου, γραμματέα της επιτροπής που ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση του Δημάρχου.

Ο Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:

Ο Δήμος Γόρτυνας προχώρησε στην πλήρωση 04 θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση του Βρεφικού σταθμού και των Παιδικών σταθμών του Δήμου μας με σχετική προκήρυξη που δημοσιεύτηκε ύστερα από τις υπ' αριθμό 314/2018 και 118/09-04-2019 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Με την αριθ. 1916/2019 απόφαση του Δημάρχου Γόρτυνας συστήθηκε η παρούσα επιτροπή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

Τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν τον πρόεδρο, είδαν τη σχετική προκήρυξη του Δήμου, τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα - κλάδο και κατηγορία και τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα επισυναπτόμενα σε αυτά δικαιολογητικά, ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ

 

ΚΑΤΑΣΑΤΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

 

Α/Α Α.Μ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ
1 13 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΤΡΙΓΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝ455990


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 01/2019

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Το πρακτικό αυτό αφού αναγνώσθηκε υπογράφηκε ως ακολούθως από τα μέλη της επιτροπής προσωπικού.

  1. Δρετάκης Εμμανουήλ - Πρόεδρος
  2. Μανουσελη Αικατερίνη - Μέλος
  3. Κογεράκης Χαρίτωνας  - Μέλος

Σχετικά Αρχεία
ΣΟΧ 2/2019 - pdf (120 ΚB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA