Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Ανακοίνωση για τον Ορισμό Αναπληρωτή Διευθυντή των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου
Ανακοίνωση για τον Ορισμό Αναπληρωτή Διευθυντή των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου PDF Εκτύπωση

Ο ∆ήµαρχος Γόρτυνας

Έχοντας υπόψη του:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4147/2013, του άρθρου πέμπτου του ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α’) και των άρθρων 10 και 28 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄).
  3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 100 Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», σχετικά με την τοποθέτηση των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων.
  4. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών Δήμου Γόρτυνας που εγκρίθηκε με την με αριθμό 7750/2011 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 1676/28-7-11), και τροποποιήθηκε από την απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης αριθμ. 16193/2011 ΦΕΚ Β 715/13.03.2012 και τροποποιήθηκε από την απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης αριθμ. 1289 ΦΕΚ Β 372/12.02.2019 και τροποποιήθηκε από την απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης αριθμ. 5245 ΦΕΚ Β 2973/20.07.2020.
  5. Την αποχώρηση με μετάταξη της Δ/ντριας Διοικητικών Υπηρεσιών του δήμου μας Μανουσέλη Αικατερίνης.
  6. Την με αριθμό 1569/2011 απόφαση του Δημάρχου περί τοποθέτησης του προσωπικού του δήμου σε θέσεις εργασίας και τοποθέτησης Δ/ντών Υπηρεσιών και Προϊσταμένων Τμημάτων του δήμου, όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις της.
  7. Το με αρ. πρωτ. 8146/30-9-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, σχετικά με ερώτημά μας όσον αφορά τον ορισμό αναπληρωτών Δ/ντών του δήμου Γόρτυνας στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών και στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.
  8. Την ανάγκη ορισμού υπαλλήλου του δήμου όσον αφορά τον ορισμό αναπληρωτή Δ/ντή Διοικητικών Υπηρσιών του δήμου Γόρτυνας, για την αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιών.
  9. Τα στοιχεία των υπηρεσιακών φακέλων των επιλεγέντων προϊσταμένων και ειδικότερα τα προσόντα, την εμπειρία και την ειδίκευση που διαθέτουν

 

 

Αποφασίζει

 

Ορίζει τον Προϊστάμενο των τμημάτων Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικής Μέριμνας, Τεχνολογιών Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του δήμου Γόρτυνας Ζαμπετάκη Κωνσταντίνο κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, ως αναπληρωτή Διευθυντή των Διοικητικών Υπηρεσιών του δήμου.

 

Ο ∆ήµαρχος

 

Κοκολάκης Ελευθέριος

Σχετικά αρχεία

Ανακοίνωση - Αρχείο pdf ( 97 KB)

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA