Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ

 1. Χατζάκη Τίτο
 2. Τσικνάκη Κωνσταντίνο
 3. Κουμιανάκη Γεώργιο
 4. Δεσδενάκη Αθανάσιο
 5. Μπομποδάκη Στυλιανό
 6. Ξυλούρη Σταύρο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(άρθρο 75 Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 

 

 1. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά των υπ’ αρ. 317/291/2021 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου.
 2. Διαγραφή χρέους προστίμου ΚΟΚ οφειλέτη του Δήμου (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)
 3. Διαγραφή χρέους προστίμου ΚΟΚ οφειλέτη του Δήμου (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)
 4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Επισκευή κτιρίου πρώην Κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. Λουρών»
 5. Έγκριση ταμειακού απολογισμού διαχείρισης οικ. έτους 2018 και σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2018 του Δήμου Γόρτυνας, για την υποβολή  προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 6. Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το Έτος 2021  Άξονας Προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τα έτη 2021-2022.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 157 KB)

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA