Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση – Επισκευή Αγροτικής Οδοποιίας Δ. Γόρτυνας»
Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση – Επισκευή Αγροτικής Οδοποιίας Δ. Γόρτυνας» PDF Εκτύπωση

Ο Δήμος Γόρτυνας, σε εκτέλεση της υπ' αριθμό 156/2019 απόφασης οικονομικής επιτροπής με ΑΔΑ: 6ΦΒ9Ω9Η-Ο87, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2α του Ν. 4412/2016, για τον συνοπτικό διαγωνισμό της υπηρεσίας «Συντήρηση - επισκευή αγροτικής οδοποιίας Δ.Γόρτυνας» για τον οποίο οι προσφορές που υπεβλήθησαν δεν έγιναν αποδεκτές, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να λάβουν μέρος στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια με τίτλο «Συντήρηση - επισκευή αγροτικής οδοποιίας Δ.Γόρτυνας»

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 25/7/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ (λήξη προσφορών) στα γραφεία όπου εδρεύει ο Δήμος Γόρτυνας (Άγιοι Δέκα - Αντονίνο Ντι Βίτα 1 - Τ.Κ. 70012) από αρμόδια Επιτροπή με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής καθώς και βάσει του ποσοστού έκπτωσης.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι οικονομικοί φορείς της δημοπρατούμενης υπηρεσίας, εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση.
Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει σφραγισμένη προσφορά.
Δεν απαιτούνται εγγυήσεις συμμετοχής. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της, χωρίς το ΦΠΑ, για την εκτέλεση της "Υπηρεσίας" και επιστρέφεται στον ανάδοχο, μετά το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας.
Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στη διακήρυξη με αρ. πρωτ. 5699/20-03-2019 με ΑΔΑΜ: 19PROC004703126/2019-03-31 και στην με αριθμό 21/2019 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γόρτυνας.

Διευκρινίζουμε ότι η προσφορά (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική και οικονομικής προσφορά) πρέπει να ανταποκρίνονται στα κριτήρια που ετέθησαν με την διακήρυξη αρ. πρωτ. 5699/20-03-2019 με ΑΔΑΜ: 19PROC004703126/2019-03-31
Για τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας που τηρεί ο Δήμος [www.gortyna.gov.gr]. Επίσης μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Γόρτυνας, τηλ.2892340-315, αρμόδια υπάλληλος: Σ.Λαγουδάκη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

 

 

ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Σχετικά Αρχεία

Πρόσκληση- Αρχείο pdf (37 ΚB)


 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA