Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Σύνταξη τεχνικών μελετών-έκδοση Α.Ε.Π.Ο της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Ασημίου
Σύνταξη τεχνικών μελετών-έκδοση Α.Ε.Π.Ο της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Ασημίου PDF Εκτύπωση

 

 

Ο Δήμος Γόρτυνας προβαίνει στην συλλογή προσφορών, για την ανάθεση εκπόνησης της Μελέτης "Σύνταξη τεχνικών μελετών -έκδοση Α.Ε.Π.Ο της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Ασημίου Δ.Γόρτυνας",

 

Προϋπολογισμού 15.686,00 € και προσκαλεί τους Οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στην παροχή αυτών των Μελετών , να υποβάλλουν την κλειστή προσφορά τους, σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.(ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"

2. και σύμφωνα με την αριθ. 101/2018 προεκτίμηση αμοιβής της Δ/νσης τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γόρτυνας (συνολικού προϋπολογισμού 15.686,00 ) η οποία προβλέπει την σύνταξη

α) Μελέτες υδραυλικών έργων - με πτυχίο κατηγορίας 13

β) περιβαλλοντικές μελέτες - με πτυχίο κατηγορίας 27

γ) Γεωλογικές μελέτες - με πτυχίο κατηγορίας 20

Προσκαλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων ,που έχουν τα νόμιμα προσόντα ,να υποβάλλουν προσφορά ,για την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης .

Οι μελέτες θα ανατεθούν σε μελετητές κατόχους πτυχίου Α' ή Β' τάξης των παραπάνω κατηγοριών του Π.Δ. 541 /78.

 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 06/Μαρτίου/2019, στα Γραφεία Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Οδός Άγιοι Δέκα,

 

Πληροφορίες Γ.Χουστουλάκης τηλ.: 2892 340341

 

 

Σχετικά Αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (187 KB)

Προεκτίμηση Αμοιβής- Αρχείο pdf (2,8 ΜB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
Χάρτης Περιοχής
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA