Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με σκοπό την Επιλογή Αναδόχου για την Προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους Δικαιούχους Εργαζόμενους του Δήμου Γόρτυνας για τα Έτη 2023-2024»
Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με σκοπό την Επιλογή Αναδόχου για την Προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους Δικαιούχους Εργαζόμενους του Δήμου Γόρτυνας για τα Έτη 2023-2024» PDF Εκτύπωση

Ο Δήμος Γόρτυνας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Γόρτυνας για τα έτη 2023-2024».

 

Επωνυμία και Διευθύνσεις
Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Ταχυδρομική Διεύθυνση : ΑΝΤΟΝΙΝΟ ΝΤΙ ΒΙΤΑ 1
Τηλ. επικοινωνίας : 28923-40300
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Διεύθυνση διαδικτύου http://www.gortyna.gov.gr
Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Γ. Λαζανάκη
Είδος σύμβασης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ.
Κωδικοί (CPV): 18141000-9 (γάντια εργασίας), 18443000-6 (καλύμματα κεφαλής και εξαρτήματα), 44611200-8 (αναπνευστικές συσκευές), 18830000-6 (προστατευτικά υποδήματα), 35113400-3 (Ρούχα προστασίας και ασφάλειας), 18143000-3 (προστατευτικά εξαρτήματα)
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί: με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Το αντικείμενο της σύμβασης είναι: «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Γόρτυνας για τα έτη 2023-2024».
Εκτιμώμενη συνολική αξία: ανέρχεται στο ποσό των 88.100,19€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και 6% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 73.671,40€ και ΦΠΑ : 14.428,79€).
Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής επί του συνόλου της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά τμήμα
Υποδιαίρεση σε τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε εξι (6) τμήματα όπως αναφέρονται παρακάτω:

Α/Α

Τμήματος

Περιγραφή
π/υ για τα έτη
2023-2024
ΦΠΑ 24% και 6% Σύνολο για τα έτη 2023-2024
1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ 10.904,60 1.468,16 12.372,76
2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ-ΟΦΘΑΛΜΩΝ 6.259,30 1.502,23 7.761,53
3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 12.412,80 875,67 13.288,47
4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΩΝ 17.630,80 4.231,39 21.862,19
5 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 24.302,90 5.832,70 30.135,60
6 ΛΟΙΠΑ Μ.Α.Π. 2.161,00 518,64 2.679,64

Σύνολο μελέτης 73.671,40 14.428,79 88.100,19
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά τους θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος καθώς και το σύνολο των ποσοτήτων κάθε είδους.
Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε έξι (6)
Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.
Διάρκεια Σύμβασης: Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει μέχρι την 31/12/2024
Πρόσβαση εγγράφων της σύμβασης και τεύχη: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα http://www.gortyna.gov.gr
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 233173
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών, φάκελοι προσφορών, διεύθυνση, γλώσσα σύνταξης: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 18-10-2023 και ώρα 15:00:00 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά». Ορίζεται η 25 -10-2023, ημέρα Τετάρτη ώρα 10:00π.μ.
Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής η οποία καλύπτει το 2 % της προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός Φ.Π.Α και για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των χίλια τετρακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (1.473,43€).
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ποσό της εγγύησης συμμετοχής θα αντιστοιχεί στο 2 % της προυπολογισθείσας δαπάνης εκτός Φ.Π.Α του τμήματος αυτού
Για κάθε τμήμα η εγγυητική επιστολή συμμετοχής έχει ως κάτωθι

Α/Α

Τμήματος

Περιγραφή
π/υ Τμήματος
εκτός Φ.Π.Α
Εγγυητική συμμετοχής (2%)
1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ 10.904,60 218,09
2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ- ΟΦΘΑΛΜΩΝ 6.259,30 125,19
3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 12.412,80 248,26
4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΩΝ 17.630,80 352,61
5 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 24.302,90 486,06
6 ΛΟΙΠΑ Μ.Α.Π. 2.161,00 43,22

Σύνολο 73.671,40 1.473,43
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης

Χρονικό διάστημα δέσμευσης προσφοράς: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

 

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

Σχετικά αρχεία

01 - Προκήρυξη - Αρχείο pdf (1.07 MB)
02 - Διακήρυξη - Αρχείο pdf ( 1.34 MB)
03 - Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης - Αρχείο pdf ( 116 KB)
04 - Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς - Αρχείο pdf ( 194 KB)
05 - Διευκρινιστική Ανακοίνωση - Αρχείο pdf ( 418 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA