Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Έγκριση Παράτασης Δυνατότητας Υποβολής Προσφορών στον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με α/α 194129 του Έργου «Βελτίωση Συνθηκών Ύδρευσης Οικισμού Μητρόπολης του Δήμου Γόρτυνας» λόγω Προβλήματος Υποβολής Προσφορών στον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό
Έγκριση Παράτασης Δυνατότητας Υποβολής Προσφορών στον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με α/α 194129 του Έργου «Βελτίωση Συνθηκών Ύδρευσης Οικισμού Μητρόπολης του Δήμου Γόρτυνας» λόγω Προβλήματος Υποβολής Προσφορών στον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό PDF Εκτύπωση

Στους Αγίους Δέκα την 25η του μήνα Απριλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, κατόπιν της αριθ. 5543/21-04-2023 πρόσκλησης του προέδρου που γνωστοποιήθηκε στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, για τη συζήτηση και την λήψη αποφάσεων των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτή.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε από τον πρόεδρο ότι από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν παρόντες και απόντες όπως παρακάτω:

Παρόντα Μέλη

  1. Κοκολάκης Ελευθέριος
  2. Τσικνάκης Κωνσταντίνος
  3. Κουμιανάκης Γεώργιος
  4. Σηφάκης Στυλιανός
  5. Φωτάκης Γεώργιος
  6. Σχοιναράκης Νικόλαος

Απόντα Μέλη

  1. Ξυλούρης Σταύρος

 

Επίσης στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της επιτροπής η Δραϊνάκη Άννα, υπάλληλος του Δήμου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα για το κατεπείγον και τη συζήτηση ενός ( 1) εκτάκτου θέματος που προέκυψε, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΘΕΜΑ 7Ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παράτασης δυνατότητας υποβολής προσφορών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με α/α 194129 του έργου «Βελτίωση Συνθηκών Ύδρευσης Οικισμού Μητρόπολης του Δήμου Γόρτυνας» λόγω προβλήματος υποβολής προσφορών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος του θέματος θέτει υπόψη των μελών:

Με την αριθμό 42/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διενέργεια , οι τεχνικές προδιαγραφές και τα τεύχη δημοπράτησης , καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης και συγκροτήθηκε η επιτροπή διεξαγωγής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Βελτίωση Συνθηκών Ύδρευσης Οικισμού Μητρόπολης του Δήμου Γόρτυνας» προϋπολογισμού 287.096,78 € χωρίς Φ.Π.Α. . (ο ανάδοχος - εργολήπτης που θα αναδειχθεί δεν θα επιβάλει Φ.Π.Α. επί των τιμολογίων του - άρθρο 39α του κώδικα Φ.Π.Α. - Ν.4281/2014) για το οποίο έργο η τεχνική υπηρεσία Δήμου συνέταξε την αριθμό 88/2022 μελέτη (τεύχη δημοπράτησης) με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών - ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ (Απόφαση με ΑΔΑ:ΩΧΠΥ46ΜΤΛ6-Ε4Κ) και αποτελεί το 2ο υποέργο του έργου με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης του Δήμου Γόρτυνας» στον άξονα «Περιβάλλον» του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.Η Τεχνική υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει την αριθμό 5231/10-04-2023 επί του θέματος:

ΘΕΜΑ: Πρόβλημα υποβολής προσφορών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με α/α 194129 του έργου «Βελτίωση Συνθηκών Ύδρευσης Οικισμού Μητρόπολης του Δήμου Γόρτυνας».

Σχετ.: Το υπ. αριθμό Δ11/3.4.2023 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Ιστορικά στοιχεία:

Με την υπ. αριθμό 42/2023 απόφαση της Οικ. Επιτροπής εγκρίθηκε η διενέργεια του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου του θέματος με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 194129.

Η υπ. αριθμό 3656/15.3.2023 και με ΑΔΑΜ: 23PROC012295968 2023-03-15 Προκήρυξη του εν λόγω έργου δημοσιεύτηκε στις 15.3.2023 με ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών από τους οικονομικούς φορείς, στις 3 Απριλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Πριν την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα, υποβλήθηκαν στο υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ, στον διαγωνισμό, μηνύματα από δύο οικονομικούς φορείς σχετικά με την αδυναμία υποβολής προσφοράς, συγκεκριμένα από: ΣΚΟΥΡΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΚΡΕΤΑ ΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ - LYDAKIS ESTATE I.K.E. Διαβιβάστηκε το υπ. αριθμό 4878/3.4.20213 αίτημα της υπηρεσίας μας στην διεύθυνση του Υπουργείου για την εξακρίβωση τυχόν τεχνικού προβλήματος λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, ενημέρωσε ότι κατά το χρονικό διάστημα από το Σάββατο 1.4.2023 και από ώρα 01.49 έως και την Δευτέρα 3.4.2023 και ώρα 10.40 προέκυψε τεχνικό πρόβλημα στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα το οποίο προκαλούσε αστοχίες κατά την προσθήκη συνημμένων αρχείων από χρήστες αναθετουσών αρχών και οικονομικών φορέων.

Ως εκ τούτου και δυνάμει της παραγράφου 4 του άρθρου 37 του Ν.4412/2016, θα πρέπει η αναθέτουσα αρχή, λαμβάνοντας υπόψη της επιστολή του Υπουργείου (σχετικό έγγραφο), με την οποία πιστοποιείται η τεχνική αδυναμία λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, με αιτιολογημένη απόφαση της να προχωρήσει στην περεταίρω ρύθμιση του διαγωνισμού.

Λαμβάνοντας υπόψη

  • Το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου,
  • Το άρθρο 37, του Ν. 4412/2016
  • Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά στον διαγωνισμόκαι ως χειριστής του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ του Δ. Γόρτυνας,

Εισηγούμαι:

Ότι δύναται να δοθεί παράταση δυνατότητας υποβολής προσφορών, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και συγκεκριμένα να ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, να ανοίξει στο υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ τον διαγωνισμό με Α/Α 194129 μετά την αποστολή της σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με
Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στις 15 Μαΐου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
και Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στις 22 Μαΐου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, την υπ. αριθμό 42/2023 απόφαση της Οικ. Επιτροπής και την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

(Υπέρ του θέματος ψηφίζει ο κ. Σχοιναράκης Νικόλαος με δεδομένο ότι έχουν ακολουθηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες)

Εγκρίνει να δοθεί παράταση δυνατότητας υποβολής προσφορών, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και συγκεκριμένα να ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, να ανοίξει στο υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ τον διαγωνισμό του έργου με τίτλο «Βελτίωση Συνθηκών Ύδρευσης Οικισμού Μητρόπολης του Δήμου Γόρτυνας» με Α/Α 194129 μετά την αποστολή της παρούσας απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με
Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στις 15 Μαΐου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
και Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στις 22 Μαΐου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

Σχετικά αρχεία

Απόφαση - Αρχείο Pdf (587 KB)

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA