Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Έγκριση Μετάθεσης της Καταληκτικής Ημερομηνίας Κατάθεσης Προσφορών του Έργου με τίτλο «Ανόρυξη Υδρευτικής Γεώτρησης στην Θέση Κάτω Λάβρυς της Τ.Κ Απεσωκαρίου»
Έγκριση Μετάθεσης της Καταληκτικής Ημερομηνίας Κατάθεσης Προσφορών του Έργου με τίτλο «Ανόρυξη Υδρευτικής Γεώτρησης στην Θέση Κάτω Λάβρυς της Τ.Κ Απεσωκαρίου» PDF Εκτύπωση

Στους Αγίους Δέκα την 25η του μήνα Απριλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, κατόπιν της αριθ. 5543/21-04-2023 πρόσκλησης του προέδρου που γνωστοποιήθηκε στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, για τη συζήτηση και την λήψη αποφάσεων των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτή.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα για το κατεπείγον και τη συζήτηση ενός ( 1) εκτάκτου θέματος που προέκυψε, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

 

ΘΕΜΑ 6Ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Έγκριση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών και της αντίστοιχης ημερομηνίας αποσφράγισης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Ανόρυξη Υδρευτικής Γεώτρησης στην θέση Κάτω Λάβρυς της Τ.Κ Απεσωκαρίου», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της Διακήρυξης.

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος του θέματος θέτει υπόψη των μελών:

Με την αριθμό 44/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, οι τεχνικές προδιαγραφές τα τεύχη δημοπράτησης, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού
του άρθρου 108 του Ν.4782/09-03-2021 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Ανόρυξη Υδρευτικής Γεώτρησης στην θέση Κάτω Λάβρυς της Τ.Κ Απεσωκαρίου» προϋπολογισμού 61.494,89 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ( Απόφαση με αρ.πρωτ.4122.77-40/3976) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου με κωδικό 2006ΣΕ33000000 «Υδροδότηση Άνυδρων Νησιών και Έργα Βελτίωσης Υποδομών Ύδρευσης των Νησιών (π.κ. 1997ΣΕ03300002)» της ΣΑΕ 330 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (AΛΕ 2420289001).

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, την με αρ. πρωτ.3369/10-03-2023 διακήρυξη του έργου και το πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του έργου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

(Υπέρ του θέματος ψηφίζει ο κ. Σχοιναράκης Νικόλαος με δεδομένο ότι έχουν ακολουθηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες)
  1. Εγκρίνει το πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της επιτροπής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Ανόρυξη Υδρευτικής Γεώτρησης στην θέση Κάτω Λάβρυς της Τ.Κ Απεσωκαρίου».
  2. Την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών στις 09-05-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και της αντίστοιχης καταληκτικής ημερομηνίας αποσφράγισης στις 16-05-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
  3. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους τυχόν προσφέροντες , μέσω της λειτουργικότητας "Επικοινωνία", πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του Δήμο, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο , χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

 

 

Σχετική Ανάρτηση

Ανάρτηση

Σχετικά αρχεία

Αριθμός Πρακτικού 7ο/2023 - Αρχείο Pdf (686 KB)
Αριθμός Πρακτικού 9ο/2023 - Αρχείο Pdf ( 448 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA