Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Προκήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια με Τίτλο «Προμήθεια Σκυροδέματος για την Κάλυψη Αναγκών Αγροτικής Οδοποιίας στη Θέση "Βελούλι"» και «Προμήθεια Σκυροδέματος για την Κάλυψη Αναγκών Αγρ/κής & Κτην/κής Οδοποιίας στη Θέση "Κουτου"»
Προκήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια με Τίτλο «Προμήθεια Σκυροδέματος για την Κάλυψη Αναγκών Αγροτικής Οδοποιίας στη Θέση "Βελούλι"» και «Προμήθεια Σκυροδέματος για την Κάλυψη Αναγκών Αγρ/κής & Κτην/κής Οδοποιίας στη Θέση "Κουτου"» PDF Εκτύπωση

Ο Δήμος Γόρτυνας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Σκυροδέματος για την Κάλυψη Αναγκών Αγροτικής Οδοποιίας στη Θέση "Βελούλι" Τ.Κ. Αποϊνίου Δήμου Γόρτυνας» και «Προμήθεια Σκυροδέματος για την Κάλυψη Αναγκών Αγροτικής & Κτηνοτροφικής Οδοποιίας Τ.Κ. Άνω Ακριών Οικισμού Καστελίου στη Θέση 'Κουτου"» προϋπολογισμού 130.000,00 €(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξει του ν. 4412/2016 και τους όρους τις οικείας Διακήρυξης με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών.

1. Επωνυμία και Διευθύνσεις:
Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΓ. ΔΕΚΑ, ΑΝΤΟΝΙΝΟ ΝΤΙ ΒΙΤΑ 1
Κωδ. NUTS: EL431
Τηλ. επικοινωνίας: 2894-340301, Φαξ.: 289231491
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Διεύθυνση διαδικτύου: http://www.gortyna.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Κωδικός CPV: 44114100-3 (Έτοιμο Σκυρόδεμα)- 44313000-7 (Μεταλλικά πλέγματα)
Είδος Σύμβασης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

2. Αντικείμενο Σύμβασης:
Το αντικείμενο της προμήθειας είναι η «Προμήθεια Σκυροδέματος για την Κάλυψη Αναγκών Αγροτικής Οδοποιίας στη Θέση "Βελούλι" Τ.Κ. Αποϊνίου Δήμου Γόρτυνας» και «Προμήθεια Σκυροδέματος για την Κάλυψη Αναγκών Αγροτικής & Κτηνοτροφικής Οδοποιίας Τ.Κ. Άνω Ακριών Οικισμού Καστελίου στη Θέση 'Κουτου"».
Με την παρούσα μελέτη ο Δήμος Γόρτυνας θα προβεί στην προμήθεια σκυροδέματος για την τσιμεντόστρωση αγροτικής οδού στην περιοχή ''Βελούλι'' του οικισμού Αποϊνίου της κοινότητας Σοκαρά, του Δήμου Γόρτυνας. Η προμήθεια αφορά υλικά οδοστρωσίας και συγκεκριμένα σκυρόδεμα και πλέγμα, που θα χρησιμοποιηθούν για την τσιμεντόστρωση αγροτικής οδού (χωματόδρομου), στην περιοχή ''Βελούλι'', έξω απο τον οικισμό Αποϊνίου της τοπικής κοινότητας Σοκαρά, του Δήμου Γόρτυνας. Ειδικότερα περιλαμβάνει την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, το οποίο θα μεταφερθεί επί τόπου στο χώρο με μπετονιέρες και χαλύβδινο δομικό πλέγμα κατηγορίας B500C για την όπλισή του.
Όπως επίσης και στην προμήθεια σκυροδέματος για την κάλυψη των αναγκών της αγροτικής οδοποιίας της Τ.Κ Άνω Ακρίων στην περιοχή '' Κουτού'' του οικισμού Τσιφούτ Καστέλλι της Τ.Κ. Ανω Ακρίων του Δήμου Γόρτυνας. Ειδικότερα αφορά στην προμήθεια υλικών οδοστρωσίας και συγκεκριμένα σκυρόδεμα και πλέγμα, που θα χρησιμοποιηθούν για την τσιμεντόστρωση αγροτικής οδού (χωματόδρομου), στην περιοχή ''Κουτού'', έξω απο τον οικισμό Άνω Ακρίων της τοπικής κοινότητας Καστελλίου, του Δήμου Γόρτυνας. Περιλαμβάνει την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, το οποίο θα μεταφερθεί επί τόπου στο χώρο με μπετονιέρες και χαλύβδινο δομικό πλέγμα κατηγορίας B500C για την όπλισή του.

3. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 130.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 104.838,71€ ΦΠΑ :25.161,29€).

4. Διάρκεια Σύμβασης:
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

5.Προθεσμία παραλαβής προσφορών, διενέργεια διαγωνισμού και γλώσσα σύνταξης:
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω τις διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 9/5/2023 και ώρα 15:00. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική.

6. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: Ορίζεται η 15/5/2023 ώρα 11:30.


7. Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ) που ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα εφτά λεπτών (2.096,77) ευρώ .

8. Δικαιούμενοι Συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι του αναθέτοντα φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 


ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

 

Σχετικά αρχεία

Προκήρυξη - Αρχείο Pdf (207 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA