Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Μετάθεση Καταληκτικής Ημερομηνίας Διαδικασιών για το έργο με Τίτλο «Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου παλαιού δημοτικού σχολείου Πρινιά Δήμου Γόρτυνας»
Μετάθεση Καταληκτικής Ημερομηνίας Διαδικασιών για το έργο με Τίτλο «Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου παλαιού δημοτικού σχολείου Πρινιά Δήμου Γόρτυνας» PDF Εκτύπωση

 

Ο Δήμος Γόρτυνας αποφασίζει:

  1. Εγκρίνει το πρακτικό Ι της επιτροπής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου παλαιού δημοτικού σχολείου Πρινιά Δήμου Γόρτυνας»
  2. Την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών στις 26-09-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. και της αντίστοιχης καταληκτικής ημερομηνίας αποσφράγισης στις 03-10-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ
  3. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους τυχόν προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του Δήμο, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

 

Σχετικά αρχεία

Απόφαση - Αρχείο pdf (110 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA