Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Έναρξη Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης «Προμήθεια – Μεταφορά και Εγκατάσταση Τεσσάρων (4) Προκατασκευασμένων Αιθουσών Διδασκαλίας»
Έναρξη Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης «Προμήθεια – Μεταφορά και Εγκατάσταση Τεσσάρων (4) Προκατασκευασμένων Αιθουσών Διδασκαλίας» PDF Εκτύπωση

 

Ο Δήμος Γόρτυνας προσκαλεί και  κηρύσσει την έναρξη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγουμένη δημοσίευση (του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν.4412/2016) για την προμήθεια με τίτλο: « Προμήθεια – Μεταφορά και Εγκατάσταση Τεσσάρων (4) Προκατασκευασμένων Αιθουσών Διδασκαλίας» εκτιμώμενης αξίας 79.980,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

 

α) τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

β) τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/2016 περί διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης)

γ) Την με αριθμό 249/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας (ΑΔΑ : 9ΩΒΑΩ9Η-ΞΓΘ) σχετική με:

 

  • την ανάθεση της σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4)  ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ» με την διαδικασία της διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ  του Ν.4412/16
  • Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας
  • Καθορίζει τους όρους της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4)  ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ»
  • ορίζει το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο  για την διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

δ) τους όρους της παρούσας


Σχετικά αρχεία

01 - Πρόσκληση- Αρχείο pdf ( 845 KB)
02 - Τεύχη Δημοπράτησης - Αρχείο pdf (558 ΚB)

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA