Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού για «Υπηρεσίες Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Ασημίου - Διονυσίου - Καστελίου»
Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού για «Υπηρεσίες Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Ασημίου - Διονυσίου - Καστελίου» PDF Εκτύπωση

Είδος διαγωνισμού: Δημόσιος Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΣΗΜΙΟΥ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ – ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ».

Αντικείμενο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΣΗΜΙΟΥ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ – ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ».

Η μέγιστη διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

 

  • 45232421-9: Εργασίες Επεξεργασίας Λυμάτων

 

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το σύνολο του Προϋπολογισμού για την εκτέλεση της Υπηρεσίας, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι του παρόντος διαγωνισμού.

Συνολικός Προϋπολογισμός: Εξήντα Χιλιάδες Ευρώ (60.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στον τύπο:  18/12/2020.

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ και site Δήμου: 18/12/2020.

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 11/01/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 – 10:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  11/01/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 (Λήξη Προσφορών).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η αποσφράγιση των φακέλων ¨Δικαιολογητικά συμμέτοχής - Τεχνική Προσφορά¨ θα γίνει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού (11/01/2021 ) μετά τη λήξη του διαγωνισμού.  Η αποσφράγιση του φακέλου ¨Οικονομική Προσφορά ¨ θα γίνει κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει ο αναθέτων φορέας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Σχετικά αρχεία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - Αρχείο pdf ( 770 KB)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - Αρχείο pdf ( 1.81 ΜB)
Τεχνικές Προδιαγραφές - Αρχείο pdf ( 299 KB)
Συγγραφή Υποχρεώσεων - Αρχείο pdf ( 190 KB)
Προϋπολογισμός - Αρχείο pdf ( 112 KB)
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς - Αρχείο pdf ( 104 KB)
ΤΕΥΔ - Αρχείο pdf ( 422 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA