Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για «Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Γόρτυνας»
Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για «Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Γόρτυνας» PDF Εκτύπωση

 

  1. Ο Δήμος Γόρτυνας Νομού Ηρακλείου διενεργεί Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για την προμήθεια «Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Γόρτυνας» με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά, βάσει τιμής, για το σύνολο των ειδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
  2. Η προμήθεια υλοποιείται σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 105/2019 Μελέτη, για χρονικό διάστημα το μέγιστο δώδεκα (12) μηνών, το οποίο θα άρχεται από την υπογραφή των οικείων συμβάσεων. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της Προμήθειας είναι 213.990,00 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ) και προέρχεται από Υπουργείο Εσωτερικών & Έσοδα.
  3. Διατιθέμενη πίστωση 2020: 213.990,00 ΕΥΡΩ
  4. Η Δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί την 1/9/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00:00 (λήξη προσφορών) με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
  5. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί ανεγνωρισμένοι προμηθευτές των δημοπρατούμενων ειδών, εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση.
  6. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού τέσσερις χιλιάδες διακόσια εβδομήντα εννιά ευρώ και ογδόντα λεπτά (4.279,80 ευρώ ). Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής θα είναι τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη ισχύος των προσφορών των προμηθευτών. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της, χωρίς το ΦΠΑ, για την εκτέλεση της και επιστρέφεται στον ανάδοχο, μετά το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας.
  7. Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καλύπτουν με τη προσφορά τους το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας της προμήθειας. Το έντυπο της Οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρώσουν οι υποψήφιοι προμηθευτές επισυνάπτεται ηλεκτρονικά.

Τόπος παράδοσης προμήθειας: όπως περιγράφεται στην οικεία μελέτη.

Γλώσσα υποβολής προσφορών : Ελληνική.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 1/9/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00:00.

Ως ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ορίζεται η 10/8/2020 ημέρα Δευτέρα ώρα 14:00:00

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 10/8/ 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1- 2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με ιδία παρουσία ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, που ασκούν το επάγγελμα της περιγραφόμενης προμήθειας και αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα, διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό αλλά και την τεχνογνωσία για την εκτέλεση της προμήθειας.

Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση.

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Όλες τις εργάσιμες μέρες από 08:00 έως 14:30 στα τηλέφωνα 2892-340321 (κα Λαζανάκη Γαρυφαλιά) τουλάχιστον (6) έξι ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος

Κοκολάκης Ελευθέριος

Σχετικά Αρχεία

01-Προκήρυξη με ΑΔΑΜ- Αρχείο pdf (589 KB)
02-Διακήρυξη με ΑΔΑΜ- Αρχείο pdf ( 811 KB)
03-Μελέτη 105 του 2019 με ηλ. υπογρ.- Αρχείο pdf ( 856 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA