Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 3ετη για τις ανάγκες του Δήμου Γόρτυνας
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 3ετη για τις ανάγκες του Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

Ο Δήμαρχος Γόρτυνας διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για τη προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για τρία (3) έτη.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. Ειδικότερα για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης χαμηλότερη τιμή είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%} στην μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως διαμορφώνεται στο παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας& Ανάπτυξης για τον Δήμο Γόρτυνας και σύμφωνα με άρθρο 63 Ν. 4257 /2014, ενώ για τα λιπαντικά η χαμηλότερη προσφορά για το σύνολο των ειδών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης και ώρα λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών την 29-5-2020 και ώρα 15:00:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί, από την αρμόδια επιτροπή, την 4-6-2020 και ώρα 11:00:00 π.μ.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό υποβάλλοντας ηλεκτρονικά, συνολική προσφορά ή προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες/υποομάδες της προμήθειας συμμετέχοντας όμως για όλα τα είδη σε κάθε ομάδα/υποομάδα της σύμβασης.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατό είκοσι πέντε χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (1.125.900,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

 

Σχετικά Αρχεία

Περίληψη Διακήρυξης - Αρχείο pdf (870 KB)
Αναλυτική Διακήρυξη -
Αρχείο pdf (900 KB)
Προκήρυξη Σύμβασης -
Αρχείο pdf (118 KB)
Φύλλο Συμμόρφωσης -
Αρχείο pdf (47 KB)
Μελέτη -
Αρχείο pdf (825 KB)
ΤΕΥΔ- Αρχείο pdf (97 KB)
Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς -
Αρχείο pdf (115 KB)
Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς -
Αρχείο pdf (126 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA