Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την Ανάθεση του Έργου «Εκσυγχρονισμός Δικτύου Άρδευσης ΤΟΕΒ Γέργερης - Κατασκευή Δεξαμενών Διαχείρισης»
Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την Ανάθεση του Έργου «Εκσυγχρονισμός Δικτύου Άρδευσης ΤΟΕΒ Γέργερης - Κατασκευή Δεξαμενών Διαχείρισης» PDF Εκτύπωση

Ο Δικαιούχος Δήμος Γόρτυνας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «Εκσυγχρονισμός Δικτύου Άρδευσης ΤΟΕΒ Γέργερης - Κατασκευή Δεξαμενών Διαχείρισης» (CPV: 45332200-5 (Υδραυλικά έργα)), Κωδικός ΝUTS: EL431 Ηράκλειο, με προϋπολογισμό 479.838,71€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ», με προϋπολογισμό 219.296,74€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ» ή «Η/Μ», με προϋπολογισμό 250.856,67€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Το παρόν έργο αφορά την αντικατάσταση παλαιών - υφιστάμενων δικτύων με νέα δίκτυα βελτιωμένων προδιαγραφών και την κατασκευή δύο δεξαμενών διαχείρισης που βοηθούν σημαντικά στην επίτευξη των παραπάνω στόχων. Το υποέργο αφορά την αντικατάσταση υπέργειων σωλήνων μεταφοράς νερού άρδευσης, καθώς και τμημάτων υπογείων δικτύων που είχαν κατασκευαστεί στο παρελθόν χωρίς προδιαγραφές, παρουσιάζουν καθημερινά προβλήματα, αστοχίες κλπ. Τα νέα δίκτυα θα είναι με υλικά και εξαρτήματα πιστοποιημένα, η κατασκευή των δικτύων θα είναι με προδιαγραφές και μπορούν να συνεργαστούν με τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό . Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι να προβλέψει και να σχεδιάσει ολοκληρωμένα δίκτυα με σύγχρονες προδιαγραφές, με υλικά που να εξασφαλίζουν την βέλτιστη λειτουργία τους, τον " έξυπνο " έλεγχο και διαχείριση, την εξάλειψη διαρροών, την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων και την ολοκληρωμένη διαχείριση τους.

Κύριος του έργου είναι το Τ.Ο.Ε.Β. Γέργερης ενώ ο Φορέας Υλοποίησης - Επιβλέπουσα - Διευθύνουσα Υπηρεσία θα είναι ο Δήμος Γόρτυνας.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 206909) καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.gortyna.gov.gr)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» και «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ» ή «Η/Μ» και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19-4-2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26-4-2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με αντίστοιχα άρθρα του ν. 4412/2016.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογράφονται, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 9.596,77€ (εννέα χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά) και ισχύ μέχρι την τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της διακήρυξης.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι για διάστημα Δεκατριών (13) μηνών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020 με Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. (0036152681), συγχρηματοδοτείται από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και είναι εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ με ενάριθμο 2023ΣΕ08210016.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, μέχρι του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Για τη δημοπράτηση του έργου έχει εκδοθεί η υπ' αριθμ. 4070/15-11-2023 σύμφωνη γνώμη δημοπράτησης της Ε.Υ.Δ./ ή ΕΦ.Δ.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Γόρτυνας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δικαιούχου Δήμο Γόρτυνας, Αντονίνο Ντι Βίτα 1, Αγίοι Δέκα, Τ.Κ. 70012, μέχρι τις 15-4-2024 (ημερομηνία).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2023ΣΕ08210016.

 

Ο Δήμαρχος

 

Κοκολάκης Μιχαήλ

 

 

 

Σχετικά αρχεία

01 - Προκήρυξη - Αρχείο pdf (255 KB)
02 - Διακήρυξη - Αρχείο pdf (909 KB)
03 - Εξώφυλλο - Αρχείο pdf (36 KB)
04 - Τιμολόγιο Μελέτης - Αρχείο pdf (642 KB)
05 - Προύπολογισμός Μελέτης - Αρχείο pdf (410 KB)
06 - Τεχνική Περιγραφή - Αρχείο pdf (363 KB)
07 - Αναλυτική Προμέτρηση - Αρχείο pdf (465 KB)
08 - Οικονομική Προσφορά Έργου - Αρχείο pdf (37 KB)
09 - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Αρχείο pdf (627 KB)
10 - Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης - Αρχείο pdf (124 KB)
11 - Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας Έργου - Αρχείο pdf (431 KB)
12 - Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας Έργου - Αρχείο pdf (575 KB)
13 - Οριζοντιογραφία 1 - Αρχείο pdf (191 KB)
14 - Οριζοντιογραφία 2 - Αρχείο pdf (1.68 MB)
15 - Οριζοντιογραφία 3 - Αρχείο pdf (334 KB)
16 - Σχέδια Δεξαμενής 300m3 - Αρχείο pdf (2.6 MB)
17 - Σχέδια Δεξαμενής 600m3 - Αρχείο pdf (2.9 MB)
18 - Espd-request-v2 - Αρχείο xml (239 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA